AmaderShomoy.comhome


bovBj `o KvwU UvKvi Uvi wbq msNl : AvnZ 10


W wicvU : bovBji jvnvMov DcRjv dvqvi mvwfm kb wbgvYKvR cvq `o KvwU UvKvi Uvi Rgv`vbK K` Ki gZvmxb `ji `yB M҇ci ga evcK msNl nqQ| MZKvj enwZevi ejv `oUvi w`K Rjv cwil` WvKevsjvi mvgb G msNli NUbv NU| G NUbvq ivbv mi`vi, mvey I Rwmgmn AZ 10 Rb AvnZ nqQ| Zv`i ga ivbvi Aev AvkvRbK ej wPwKrmKiv RvwbqQb| ivbv bovBj kni msjM wmgvLvjxi gwb mi`vii Qj| AvnZ`i bovBj m`i nvmcvZvj fwZ Kiv nqQ| Gi AvM wWwm Awdm PZi AvIqvgx jxM `jxq Ggwci `yB wVKv`vi kvjKK jvwZ Kiv nq| mswk m~ Rvbv MQ, MYc~Z wefvMi Aaxb jvnvMov dvqvi mvwfm kb wbgvYi Rb GK KvwU 44 jvL UvKvi Uvi Avn&evb Kiv nq| MZKvj wQj Uvi Rgv`vbi kl w`b| G w`b ejv mvo 11Uvi w`K bovBj-1 Avmbi AvIqvgx jxM `jxq msm` m`m Kweij nKi `yB kvjK gvLjQyi ingvb ZvwiK I ewki Avn` kw GKmv_ Rjv ckvmKi Kvhvjq Uvi Rgv w`Z hvb| mLvb AevbiZ Rjv kwgK jxMi mvaviY mv`K L`Kvi Avj-gvki-wejvn bby, hyejxMi LvKbmn 10-12 Rb KvWvi wVKv`vi ZvwiK I kwi KvMRc wQwbq wbq wKjNywl gviZ _vKb| G mgq Zv`i KvQ _vKv mvo wZb jvL UvKvi cAWviI wQwbq bq ej AwfhvM iqQ| G NUbvi Ri ai ejv `oUvi w`K WvKevsjv PZii mvgb `yB M҇ci msNl 10 Rb AvnZ nb| m`i _vbvi fvicv KgKZv iwdKyj Bmjvg ejb, NUbvj AwZwi cywjk gvZvqb Kiv nqQ|bqvw`MZ

vbxq mgq : 0331 NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag