AmaderShomoy.comhome


GwZg GK kni


G K Gg RvKvwiqv : ZywjXvKv kniwU Pvjvq K? KviI KvQ Gi Reve AvQ ej gb nq bv| GB bMii wcZv ev gvZv ej KD bB, GgbwK Kvbv AwffveKI| wK evev-gv nvivbv mvbiv wK euP-eZ _vK bv! GwZgi gZvB `kv nqQ kniwUi Ges PjQI mfveB| MZ eQi emevmi AbychvMx mePq Ԇmiv knii mvb cqwQj Avgv`i XvKv| `ywbqvi 140wU knii ga evsjv`k `Lj KiwQj 140Zg vb| Gevi 139, wmwiqvi ivRavbx `vgi Aev GZ Lvivc h XvKv G eQi GB mvb _K ewZ njv!

hyivRwfwK BKvbwg BUwjR BDwbU (BAvBBD) eQi eQi cw_exi Kvbv kni _vKvi Rb KZUv myweavRbK, Zvi GKwU ZvwjKv Zwi Ki| g~jZ AvRvwZK wewfb msv I eemvcwZvbi Rb GB mgxv Kiv nq| Kvbv kni Kvbv KgxK wbqvM `Iqv nj ZuvK Kx cwigvY nvWwkc fvZv (KKi ev SyuwKc~Y cwiwwZZ KvR Kivi fvZv) w`Z ne, mUv wbaviY Kiv nq GB wicvU ai| XvKv GLb h vb `Lj KiQ, ZvZ Kvbv AvRvwZK msv hw` GLb XvKvq Kvbv jvK wbqvM `q, Ze GLvb _vKvi hYv mn Kivi Rb wbavwiZ eZbi Pq ZuvK 20 kZvsk ewk eZb w`Z ne|

emevmi Rb mePq fvjv kni wnme weewPZ nqQ gjevb| gvU 100 b^ii ga Awjqvi GB kniwU cqQ 97 `kwgK 5| Avi XvKv cqQ 38 `kwgK 7| Gi ciB `vg (38 `kwgK 4)| XvKv Avi `vgi ga cv_K bB ejjB Pj| KivwP (40 `kwgK 9), w·cvwj (41 `kwgK 7), nvivi (40 `kwgK 7) ev jvMvmi (38 `kwgK 9) gZv knijvI Avgv`i XvKvi Pq ewk evmhvM!

cuvPwU i cvq 30wU w`K weePbvq wbq GB ZvwjKv Zwi Ki _vK BAvBBD| wwZkxjZv, ^vmev, mswZ I cwiek, wkv I AeKvVvgvGjv nQ weePbvi g~j welq| wwZkxjZvi weePbv Kiv nq wewfb aibi Aciva cwiwwZ, mwnsm Acivai gvv, mvmi gwK, mvgwiK hyi gwK I Mnhyi gwK| ^vmevi ewMZ ^vmev bIqvi myhvM, miKvwi I emiKvwi mgZv I ^vmevi mvaviY gvbGme `Lv nq| mvswZK I cwiekMZ weePbvi ga iqQ Zvcgvv I Av`֩Zv, gYKvix`i Rb AvenvIqvUv KZUyKy Avivg`vqK, `ybxwZi gvv, mvgvwRK I agxq wewawbla, miwkci gvv, xov Aevb, mvswZK cwiwwZ, Lv`-cvbxq-fvMcYi gvb I mev-cwiwwZ| wkvi weePbvq bIqv nq miKvwi I emiKvwi chvq wkvi myhvM I mvweK wkvi gvb| AeKvVvgvi ga iqQ hvMvhvMeevi gvb, MYcwienbeev, AvRvwZK hvMvhvM, gvbmZ evmv fvov cvIqvi wbqZv, Rvjvwb-cwiwwZ, cvwb mieivni gvb I UwjhvMvhvMi gvb|

GB cwZe`b Zwii G eQii ii Qq gvmi cwiwwZ weePbvq bIqv nqQ| evsjv`k G mgq ek msNvZ I mwnsmZv nqQ| wekl Ki, gvbeZvweivax Aciva RvgvqvZi bZv `jvIqvi nvmvBb mvC`xi gZy`i Av`ki ci `kRyo mwnsmZv Qwoq co Ges ci ndvRZi XvKv Aeiva I mgvekK K` KiI ek mwnsmZv NUQ| Gi ciI wwZkxjZvi XvKv 100 b^ii ga 50 b^i cqQ| cuvPwU weeP welqi ga GUvB XvKvi cvIqv mevP b^i| Gi ciciB AvQ mswZ I cwiek (43.3) I wkv (41.7)| evwK `ywUi Aev mePq Lvivc, ^vmevq 29.2 I AeKvVvgvq 26.8| GB `ywU B XvKvK GZ wbP bvwgqQ|

GKwU knii evmhvMZv weePbvq bIqvi Rb GB h cuvPwU welqi cvq 30wU w`K weePbvq bIqv nq, Gjv `Lvi Rb XvKvq Kvbv wbw` KZc bB| AmsL KZc I wefvM Gi m RwoZ| h h hvi hvi gZv `vwqZ cvjb KiQ A_ev KiQ bv| ^vmev I AeKvVvgvGB `ywU XvKv mePq Lvivc KiQ| GB `ywU hw` DbwZ KiZ nq, Ze Gi m RwoZ me gYvjq I wefvMjvKB GKm KvR KiZ ne| wK XvKvi GB `y`kv wbq wPv Kivi ev GB welqjv weePbvq bIqvi Kvbv GKK KZc ev KZZ bB| bMi cwiKbvwe` AavcK bRij Bmjvgi GKwU mvvrKvi mwZ c_g Avjvq Qvcv nqQ| AbK K_v nqQ, mvvrKvi mewKQy Zyj aiv hvqwb| K_v cm wZwb ejwQjb, Ԇ`k cwiPvjbvi Rb GKRb cavbgx AvQb, wZwb mewKQyi mg^q Kib| XvKv Avgv`i ivRavbx I AbZg Rbej GKwU kni| GwU cwiPvjbvi RbI GKRb bZv `iKvi, huvi gZv

_vKe, whwb me KZci ga mg^q Kieb Ges GKwU kni cwiPvjbvi hvMZv I wfkb _vKe| wZwb XvKvi Rb GKRb hvM bZvi bZZ G aibi mycvi A_wiwU `LZ Pvb|

XvKvK AviI fvjvfve cwiPvjbvi Rb `yB fvM fvM Kiv nqQ| `yRb gqi cvIqvi K_v Di I `wY XvKvi| RvZxq ivRbxwZ I AvMvgx wbevPb wbq gvZvgvwZ Avi ivRbwZK wnmve-wbKvki Pi co `yB XvKv wmwU Kicvikbi wbevPb Pvcv co MQ| Avgjv ckvmK`i w`q PjQ `yB XvKv| bB Kvbv KvDwji| XvKv wbq wKQy ejZ nj GLb Kvi `w Kvovi Pv KiZ ne, Zv Avgiv Rvwb bv| XvKv kni hvMvhvM AeKvVvgv DbZ Kivi wKQy KvR PjQ| mwZ Kywoj DovjmoK Pvjy nqQ| GZ hvb PjvPj AbK mnR nqQ, ZvZ m`n bB| wK Gi mydj cyiv KvR jvMQ ej gb nq bv| Div _K whwb gMevRvii w`K AvmQb, GB DovjmoKi KviY Zuvi ebvbx Avmvi AvM ch Kv_vI AvUKvbvi K_v bq| wK wegvbe`i Qvwoq wLjZ AvmZB DovjmoKi AvMB GLb Rvg coZ nQ| GLvb dyUcvZ `Lj Ki AvQ AbK `vKvbcvU, evmjv GLvb GKwUi ci GKwU bv _g cvkvcvwk _vg| eUjbK hvK ej Zgwb GKwU Aev Zwi nq GLvb| AvcbvK AvUKvZB ne GLvb|

GZ cqmv LiP Ki DovjmoK njv, GLb dyUcvZi wKQy `vKvbcvU Avi UvwdK cywjki wVKVvK wbqY bv _vKvi KviY hvbRU coZB nQ| cwZw`b h GB Aev nQ, GUv Avmj Kvi bRi cov DwPZ? mgmvwU mgvavb Kivi `vwqZB ev Kvi? XvKv wmwU Kicvikb Dˇii, UvwdK cywjki, moK wefvMi, bv ivRDKi? KviI bRi h coQ bv ev KD h `vwqZ cvjb KiQ bv, mUv Zv | GgbwK Kvbv mPZb bvMwiKi hw` GB mgmvi evcvi `w AvKlY KiZ Pvb, Ze ZuvK Avmj Kv_vq wMq AwfhvM KiZ ne? h_vh_ KZcwU Avmj K?

2011 mvji BAvBBDi cwZe`b Gevii gZv 140wU `ki ga XvKv 139Zg vb `Lj Kivi ci G wbq Avgvi GKwU jLvi wkivbvg wQj XvKvi `ybvg NvPvbvi `vwqZ Kvi? klwU wQj G iKg; 2009 mvj _K XvKv GKB Kj eq eovjI GB ZvwjKv cZvLvb Kivi gZv iZ `qwb miKvii KD| wUAvBwei wicvU cZvLvb KiZ KiZ evsjv`k GLb `ybxwZM֯ `ki kxl vb _K wbP bg GmQ| BAvBBDqi GB ZvwjKv hw` Avgv`i miKvii Zid cZvLvb Kiv nZv, ejv nZv wfwnxbӗZe Avkv KiZ cviZvg h mvgb XvKv GKUy GKUy Ki emevmi AviI DchvMx nq DVe| XvKvi GB `ybvg NvPvbvi `vwqZ Avmj Kvi? 2012 mvj wjLZ njv, XvKvi `ybvg NvPwb, eoQ| gvb 2011 mvj _K cii eQi Aev AviI Lvivc nqQ|

Avmj GB kniwUK `Lvi KD bB, GB knii `ybvg NvPvbvi `vwqZI KviI bB| Gi evev-gv KD _vKj Ggb njvdjv Avi `y`kvi ga coZ nZv bv GB kniK! GwZg GK knii bvg XvKv|

G K Gg RvKvwiqv: mvsevw`K|c_gAvjv

vbxq mgq : 0333 NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag