AmaderShomoy.comhome


Imgvb-AvZ GLbv KvUwb


W wicvU : 101gavex Qv Zvbfxi gynv` ZKx nZvKvi ci Imgvb cwievii wei Av`vjb mvaviY gvbyli mZv evoQ| Ze GLbv AvZ cyivcywi `~i nq hvqwb bvivqYMi gvbyli gb _K| g~jZ GB AvZ wUwKq ivLZB cKvk Av`vjbKvix`i gwK-agwK w`q hvQb kvgxg Imgvbiv|GiB ga kvgxg Imgvb bvivqYM mvswZK RvUi mfvcwZ c`xc Nvl I Rjv KwgDwb cvwUi mfvcwZ nvwdRyj BmjvgK mcwievi nZvi gwK w`qQb| G NUbvq bvivqYM _vbvq `ywU mvaviY Wvqwi (wRwW) nqQ|mvmx Rwnij Bmjvg cvifR Iid Kvvi cvifR wbLuvR nIqvi ci MZ 8 RyjvB bvivqYM miKvwi Zvjvivg KjR wgjbvqZb AvIqvgx jxM I mnhvMx msMVb wbRi AbyMZ bZv-Kgx`i wbq AvqvwRZ cwZev` mfvq kvgxg Imgvb cvifRK wdi cZ mgq eua `b| cvifRK wdi bv cj Avi KvDK Qvov ne bv sKvi w`q wZwb ejb, cvYwcq bxi (kL nvwmbv) cv Qyuq hLb AvIqvgx jxM Qo `e, ZLb AbKi evwoi BU Zv `~ii K_v, GKwU evjyKYvI LyuR cvIqv hve bv| 100kvgxg Imgvb  AvIqvgx jxM Qo `Iqvi NvlYvwU mZ ej ^xKvi Ki ejb, hw` cgvY cvB, AvBbkLjv ivKvixiv G KvR KiQ, Zvnj Avwg AekB `j Qo `e| wZwb AviI ejb, Avwg kZfvM wbwZ, bvivqYM wmwU gqi I iwdDi ivwe gvUv Ai UvKv Pywi gvag cvifRK nZvi Dχk g KiQ|iwdDi ivwe ejb, AZxZI kvgxg Imgvbi AbK KvWvii jvk ivvq co _vKZ `Lv MQ| eQi wZbK AvM kvgxgi KvWvi gvKmy`K (byij Avwgb Iid gvKmy`) ivv _K Zyj bIqv nq| ci Zuvi jvk cvIqv hvq| AbKi gyL kvbv hvq, gvKmy`K AcniY Kwiq kvgxgB nZv KwiqQb| Kvvi cvifRi I Zv-B nZ cvi ej AbK gb KiQb|miKvii GKwU Mvq`v msv eo iqx NUbvi Avkv Rvwbq DPchvq cwZe`b cvwVqQ| Ze G wbq K_v ejZ bvivR Rjvi cywjk mycvi mq` byij Bmjvg| wZwb ejb, Mvcb Kvbv cwZe`b _vKj Zv wbq msev`gvag ejvi wKQy _vK bv|Ze iwdDi ivwe MZ 5 RyjvB bvivqYMi K`xq knx` wgbvii mfvq IB Mvq`v cwZe`bi welqwU mevBK RvwbqQb| Zuvi `vwe, IB cwZe`b ejv nqQ, miKviweivax ivRbwZK kw gqi mwjbv nvqvr AvBfx A_ev ZuvK Lyb Ki kvgxg Imgvbi Ici `vq Pvcvbvi Pv Kie| Zuvi gZ, G aibi Mvq`v cwZe`b Imgvb`i AviI nZvKv NUvbvi cwicwZ Zwi Ki w`Q| gqi AvBfxi cvYmskqi Avkv wbq Rjv AvBbkLjv KwgwUi eVKI K_v nqQ| bvivqYM cmKvei mfvcwZ nvwjg AvRv` ejb, ZKx nZvi ci _KB bvivqYM kni ewnivMZ mvmxiv AvbvMvbv KiQ| gqi wbR Kvbv AvZ eva Kib wK bv, RvbZ PvBj mwjbv nvqvr AvBfx ejb, AvZwZ nIqvi KviY AvQ| wZwb ejb, kvgxg Imgvbi m Avgvi ewMZ Kvbv weiva bB| bvivqYM wZwb I Zuvi Imgvb cwievi wbR`i ^v_ AvIqvgx jxMK weZwKZ KiQb| Imgvb cwievii mvm, Puv`vevwRi wei GZKvj KD gyL Lvjwb| GLb cKvk AwfhvM KiQb cwienbi gvwjKivI|

bvivqYM bvMwiK KwgwUi mvaviY mv`K Ave`yi ingvb ejb, ZKx QvovI kxZjv b`xZ Pj, AvwkK, fyjymn AmsL jvk coQ| wZwb ejb, GKwU gv`K gvgjvq Mvi nIqv Avmvwg wjUb 164 avivi Revbew`Z ZKxK gi, wjUb, Kvjvg wmK`vi, ivRxe, mxgv I Acy Lyb KiQb ej RvwbqQb| Gu`i ga gi, ivRxe, wjUb I Acy AvRgix Imgvbi Nwb mnhvMx| Kvjvg wkK`vi bvwmg Imgvbi eemvwqK Askx`vi| mxgv kvgxg Imgvbi Qj Aqb Imgvbi Nwb mnhvMx| mxgvi evev nvwR wicb bvwmg Imgvbi KvWvi|

Ave`yi ingvb ejb, Avgiv RvbZ ciwQ, kvgxg I AvRgix `k Qo cvwjq hvIqvi mgq LyuRQb|

`k Qo hvQb wK bv, RvbZ PvBj kvgxg Imgvb  ejb, AccPvi I wg_v gvgjvi fq Imgvbiv cvjvq bv| 2001 mvji Aveii wbevPbi ci Zuvi `k Qo hvIqvi K_v gb Kwiq w`j wZwb ejb, ZLb `k bv Qvoj AvgvK Lyb Kiv nZv| AveviI weGbwc-RvgvqvZ gZvq Gj Avgvi euP _vKvi Rb nqZv AvZMvcb hZ ne|

ZKx nZvq Awfhy`i m Zuvi I Zuvi cwievii m`m`i mswkZv wbq RvbZ PvBj kvgxg Imgvb ejb, Avcbvi m Avgvi cwiPq nqQ, nqZv NwbZvI ne, ZvB ej Avgvi Abvqi `vq Avcbvi Ici eZve?

bvivqYMi mswZKgxivB mvmweivax Av`vjbi cyivfvM iqQb| GB mswZKgx`i AwfhvM, wPwZ mvmxiv cKvk kni `vwcq eovQ| A_P cywjk wbweKvi| Mvi-evwYR, gv`K w`q eemvqx`i duvwmq gvmvnviv Av`vq, cwienb mi _K Puv`vi fvM-euvUvqviv, MvgUmi SyU, gv`K I PvivB Rvjvwb Zj eemvqx`i KvQ _K DrKvP Av`vq KivUvB nQ cywjki ckvmbi wbZw`bi KvR| cywjk KvRW mvwKU (wmwm) Kvgiv ewmq mswZKgx`i Ici bRi`vwi Kiv Qvov mvm wbg~j Kvbv f~wgKvB ivLQ bv|

Ze bvivqYMi cywjk mycvi mq` byij Bmjvg ejb, cywjkK AKviY weZwKZ Kivi Pv nQ| wZwb knii wee`gvb cwiwwZ wbq DM cKvk Ki ejb, cwiwwZi Ici bRi ivLvi RbB knx` wgbvi wmwm Kvgiv emvbv nqQ|c_gAvjv

vbxq mgq : 0336 NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag