AmaderShomoy.comhome


AvIqvgx jxMK nvivbv Ame?


Avwmd bRij : mRxe IqvR`cavbgxcy mRxe IqvR` Rq ejQb, AvIqvgx jxMK wbevPb nvivbv Ame| Ze G Rb wZwb `yUv kZi K_v ejQb| GK: AvIqvgx jxMi fvUvi Ges mg_K`i GwMq AvmZ ne| `yB: AvIqvgx jxMK HKe _vKZ ne|

Rq evsjv`k GmQb AvIqvgx jxMi mg_K`i DxweZ Kivi Rb| GB Dxebi cևqvRb wQj| ci ci cuvPwU wmwU Kicvikb wbevPb, wekl Ki MvRxcyi civRqi ci `jwUi gbvej fO cowQj| MvcvjMi ci `k AvIqvgx jxMi mePq eo NuvwU wQj MvRxcyi| GB wbevPb ^qs `jwUi mfvbxmn e K`xq bZv Ges cvq AakZ mvsm` `ji cv_xi nq bvbvfve cPvivwfhvb Pvjvb| Zey AvIqvgx jxMi cv_x mLvb wecyj fvU civRq eiY Kib| `ji KqKRb bZv Gici cKvk Zuv`i nZvkv cKvk Kib| AvIqvgx jxMi RbwcqZvq am bgQGgb GKwU aviYv `k I we`k AviI mvPvi nq IV|

Rqi AvMgb Gme civRqi A w`b ci| wZwb my`kb, wkwZ Ges mePq hv DjLhvM, wZwb cavbgx kL nvwmbvi AbywgZ Dim~wi| `jK Nyi `uvo Kivbvi gwiqv cևPv wnme nqZv m KviY AvIqvgx jxMi bxwZwbaviKiv Zuvi kiYvcb nqQb| Ze Zuvi wewfb ee `j KZUv DcKZ nQ ev Kgxiv KZUv DxweZ nQb, Zv wbq bvbv ck Zvjvi AeKvk iqQ| AvIqvgx jxMK nvivbv Ame ej wZwb h Zˡ w`qQb, ZvZI Avkvev`x nIqvi hwKZv bB| KviY, G Rb wZwb wbR h `yUv kZi K_v ejQb Zv c~iY Kiv mnR bq, nqZv meI bq|

`yB

Rq AvIqvgx jxMi fvUevsKi K_v ejQb| 1990 mvji ci wewfb wbevPbi djvdji wnme mvaviYfve ai bIqv nq h `ki cvq 40 kZvsk AvIqvgx jxM I Zvi wg·`i fvUvi ev mg_K, 40 kZvsk Zvi weivax Ges Kgewk 20 kZvsk myBs fvUvi, huviv cavbZ mekl miKvii cwZ y nq weivax `jK fvU c`vb Kib| ck nQ, AvIqvgx jxMi fvUevsK hw` 40 kZvskI nq, Guiv wK mevB AvIqvgx jxMK fvU w`Z GwMq Avmeb? bvwK Zuv`i GKwU y` Ask njI bvbv KviY wei nq fvU`vb weiZ _vKeb?

AvIqvgx jxM miKvii `jxqKiY, `ybxwZ I mvmi (hgb kqvi gvKU `ybxwZ ev QvjxMi mvm) wkKvi GB 40 kZvski KD hw` nq _vKb, Zvnj AvIqvgx jxMK Zuv`i fvU `Iqvi K_v bq| weGbwcK fvU bv w`jI Gu`i AbK AvMvgx wbevPb fvU`vb weiZ _vKZ cvib| Avevi AvIqvgx jxM-mg_K`i ga huviv agxq ev fviZbxwZi KviY ev MvgxY evsKi cwZ Abvq AvPiY y nqQb, Zuv`i AbKiI `jwUi c AvMvgx wbevPb fvU`vb AvMnx _vKvi K_v bq| Gme nZvkv ev vf fyj AvIqvgx jxM miKvii Rwweivax f~wgKv, hyvcivax`i wePvi mvdj Ges Dbqbg~jK KgKvi K_v gb iL GB 40 kZvsk fvUvi fvU w`jI ay Gu`i fvU AvMvgx wbevPb wRZZ cvivi K_v bq|

AvIqvgx jxMi cևqvRb `ki gacx 20 kZvsk fvUvii AZ msLvMwii mg_b| GB mg_b evsjv`ki Kvbv miKvi Zvi gqv`v cvqwb, AvIqvgx jxMiI cvIqvi K_v bq| miKvii Dbqbg~jK KgKv ev weGbwci gjev`cxwZi cPviYvq `k mqjve Ki w`jI Zv me bq| wdwiw `Iqvi gZv Dbqbg~jK KgKv me miKvi Ki _vK, wbevPbi mgq Gme Rvikvi cPviI Kiv nq, wK ZvZ jvf nq bv| gvbyl eis AbK ewk Ki gb ivL Kykvmbi bwRijv Ges wbRi ewRxebi fvMvwi K_v|

kqvievRvi, nj-gvK, ij ev cv mZyi `ybxwZ, cywjk I QvjxM-hyejxMi Zve, mvMi-iwb I wekwRZi nZv,

g-mdvqvi, wewfb eemv, PvKwi I myhvM KywMZKiY, `eg~j I we`yZi A^vfvweK g~jew, weivax `j, MYgvag I wfbgZi cwZ Pig AmwnyZv, mxgv nZvKv, wZv Pywmsv e_Zv, gx I miKvwi `ji bZv`i AmshZ eemn wewfb KviY gacx fvUvii wekvj GKwU Ask miKvii cwZ hfve i iqQ, Zv AvMvgx gvm KqKi Kvbv cPviYvZB gyQ hvIqvi K_v bq| ewikvj, ivRkvnx I MvRxcyi e Dbqbg~jK KgKv Kivi ciI AvIqvgx jxMi cv_x`i kvPbxq civRq Gi GKwU eo cgvY| Rq h wZxq kZi K_v ejQb, Zv nQ AvIqvgx jxMi HK| AvIqvgx jxM cyivbv `j, G `ji AZ myweavfvMxiv Rvbb, AvMvgx wbevPb civRqi gvb Kx nZ cvi Zuv`i Rb| wK GB myweavfvMx ev Zuv`i Abymvixiv msLvq Lye ewk bq| G aibi myweavfvMx`i KvQ ewMZ ev MvxMZ myweav `ji ^v_i Pq eo ej weewPZ nq| GK-GMvivi NUbvi ci huviv AvIqvgx jxM bvbvfve KvYVvmv nq coQb, Zuv`i m GB myweavfvMx Aski ؛ gUvbv mnR ne bv| `k cwiPvjbvi AvIqvgx jxM myDP bwZK gvb eRvq ivLj, `ji mvsMVwbK ZrciZv mPj _vKj Ges `ji mKj i wbqwgZ wbevwPZ cwZwbwaZi eev _vKj `ji fZi AbK wef` vb Kiv me nZv| kl mgq GLb Zv Kiv cvq `ytmva welq nZ cvi|

wZb

AvIqvgx jxM mfvbx, mRxe IqvR` Rq Ges `ji AviI KD KD ej _vKb h AvIqvgx jxM wewfb wbevPb niQ AccPvii KviY| GwU wKQyUv njI mwZ nZ cvi| Ze GB AccPvii AbKvsk Avmj hywmsMZ mgvjvPbv (hgb: `ybxwZ I mvmi NUbvjv), wKQy Ask nqZv KejB AccPvi (hgb: ndvRZi mgvek nvgjvq wbnZi msLv)| Avi G aibi AccPvi evsjv`kmn ZZxq weki wewfb `k miKvi Ges Zvi weivax cDfqi B nq _vK| cv_K nQ, Ggb AccPvi weivax `j hZUv wZM֯ nq, `k cwiPvjbvq y gvbyli KviY Zvi Pq AbK ewk nq miKvwi `j|

miKvwi `ji Rb Gme cwZK~jZv bZyb ev ewZgx wKQy bq| AbybZ MYZ me miKviKB Gme cwZK~jZvi gyLvgywL nZ nq| Avi ZvB Gme `k myy wbevPb nj miKvwi `j wRZ GmQGB bwRi LyeB weij| evsjv`kI 1990 mvj MYZ cybtcwZvi ci _K Kvbv miKvwi `j wbevPb wRZZ cviwb| wK mwU wKQyUv Kej AccPvii KviY| cavbZ Kykvmbi dj wnmeB Zviv civwRZ nq|

wbevPb RZvi Rb cևqvRb mykvmb, gvbevwaKvi I AvBbi kvmb cwZv| 1990 mvji ci cwZwU miKvii Avgj wRwWwc, ivwb-Avq, e`wkK gy`vi wiRvf Ges Rxebhvvi gvb Kgewk eoQ, mvgvwRK Dbqb m~PKjvZ AMMwZ nqQ Ges AeKvVvgv Dbqb NUQ| mRxe IqvR` Rq G AvIqvgx jxM Avgji evowZ mvdji h K_v ejQb, Zv wKQy mwVKI bq| hgb wZwb ejQb, eZgvb miKvii Avgj evsjv`k A_bxwZi Avqvb kwi ghv`v cqQ| wK cw_exi 11wU bZyb GgvwRs UvBMvii GKwU `k wnme evsjv`kK mywbw`fve wPwZ Kiv nq Avmj 2005 mvj _K, hLb `k gZvq wQj weGbwc miKvi|

Mvevj BKvbwgKm ccvi 153 Abymvi, GB 11wU `k wQj evsjv`k, wgmi, B`vbwkqv, Bivb, Kvwiqv, gwKv, bvBRwiqv, cvwKvb, wdwjcvBb, Zyi I wfqZbvg| Gi ga Avevi Zyjbvg~jKfve Kg mvebvgq `k wnme weewPZ nqwQj h wZbwU `k, Zvi GKwU wQj evsjv`k (Aci `yUv bvBRwiqv I cvwKvb)| evsjv`ki cZvwkZ Dbqbi GKwU eo kZ wnme ivRbwZK wwZkxjZvi K_v ejv nqwQj, hv 2005 mvji ci _K ivi Zgb Kvbv cևPv `k j Kiv hvqwb| AhwK I GKZidvfve ZˡveavqK miKvieev evwZj Ki AvIqvgx jxM `kK eis MfxiZi AwbqZv I msNvZi w`K Vj w`qQ|

Pvi

mvweK wePvi myy wbevPb nj eis AvIqvgx jxMK wRwZq Avbv Ame gb nZ cvi| Ze Ggb GKwU wbevPb AvIqvgx jxM civwRZ nj ZvZ weivax `ji KwZZ AvQ Zv ejv hve bv| weivax `j Ggb Kvbv Avkvev` `k mw KiZ cviwb, hvi KviY ZvK gvbyl wbevwPZ KiZ DMxe nq hve| gvbyl G `k weivax `jK fvU `q miKvwi `ji Kykvmb w nq Zv`i wkv `Iqvi Rb| GeviI Zv-B nIqvi K_v|

evsjv`k miKvwi `jjvi civRq ZvB nq IV AvZNvZx civRq| wbiyk msLvMwiZv cq gZvq Gm AvZNvZx ceYZvi (^QvPvi, Pig AmwnyZv, Aeva `ybxwZ, mvm) ewj nqQ Dcgnv`ki me miKvi| Zyjbvq wKQy eZgvb AvIqvgx jxM miKvii AvZNvZx ceYZv AviI evcK| AvIqvgx jxMi Kvbv cևqvRb wQj bv MvgxY evsK I W. BDb~mK Ac` Kivi, kqvi gvKU I ivvq evsK jyUcvUKvix`i iv Kivi, Rbwbw`Z Aveyj nvmbK `kcwgK AvLvwqZ Kivi, `k RvgvqvZweivax Bmjvwg `jjvi m mK eix Kivi, AvgwiKv I gacvPi m kxZj AvPiY Kivi| AvIqvgx jxMi Kvbv jvf nqwb mgvRi MYgvb ew`i cwZ Aweivg Kyrmv iUbv Ki ev `ji PKm bZv`i `~i Vj be AvIqvgx jxMcgx ev Avbvwo bZv`i gZvwqZ Ki|

AvIqvgx jxMK Nyi `uvovZ ne AvZcPvi ay bq, AvZmgvjvPbvi gvagI| ZvZ wbevPb Rq bv nvK, AZ gvbyli mvb I Avv wdi Avme AbKvsk|

Avwmd bRij: AavcK, AvBb wefvM, XvKv wekwe`vjq|c_gAvjv

vbxq mgq :  0338NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag