AmaderShomoy.comhome


hyeKi A_ diZi Kvbv eev nqwb


W wicvU : weZwKZ cwZvb hye Kgmsvb mvmvBwUi (hyeK) cZviYvi wkKvi wZb jvL wZb nvRvi 739 MvnK AvcvZZ Kvbv UvKv diZ cvQb bv| me aibi wnmve-wbKvk KiI MvnK`i UvKv diZ `Iqvi Kvbv DcvqB ei KiZ cviwb miKvi| hyeKi KvQ wZM֯ ew`i `vwei cwigvY `yB nvRvi 588 KvwU 11 jvL UvKv|

gZvq Avmvi GK eQi ci 2010 mvji 26 Rvbyqvwi hyeKi wZM֯ MvnK`i ZvwjKv Zwi Ges vei-Avei mw envZ bv nIqvi Rb miKvi evsjv`k evsKi mveK Mfbi gvnv` divmDwbK cavb Ki GKwU Z` Kwgkb MVb Ki| divmDwb Kwgkbi mycvwik AbyhvqxB ci 2011 mvji 5 g mveK hyM mwPe iwdKyj BmjvgK Pqvigvb Ki miKvi MVb Ki `yB eQi gqvw` hyeK Kwgkb|

Dfq KwgkbB h_vmgq mycvwikmsewjZ cwZe`b Zwi Ki A_ gYvjq Rgv w`qQ| GZ wekl UvBeybvj MVb, vqx Kwgkb MVb, wePvwiK Av`ki gvag mw AwaMnY, hyeK I Gi mnhvMx cwZvbi wbeb evwZj BZvw` mycvwik Kiv njI Kvbv mycvwikB GLb ch evevqb KiZ cviwb miKvi|

gZvmxb gx, mvsm`, ivRbwZK bZv, DPc` miKvwi Avgjv I iZc~Y ew`i cZ I civ AvbyK~j ev ccvlKZvq hyeKi Af Dvb nqQ ej hyeK Kwgkbi cwZe`b DjL Kiv nqQ| GZ ejv nqQ, Avi, GB KviYB AwZ gybvdvjvfx I mnR-mij wewfb kYxi wkwZ, AawkwZ I AwkwZ jvK AwZ mnR hyeKi cvZv duv` aiv co Ges GKchvq me^v nq hvq|

evsK I Avw_K cwZvb wefvMi mwPe Gg Avmjvg Avjg  ejb, hyeK Kwgkbi cwZe`b mgmvjv wPwZ nqQ| Avgiv mgvavbi GKwU Dcvq ei Kivi Pv KiwQ|

Kx Pv KiQb RvbZ PvBj mwPe ejb, wkMwMi A_gxi KvQ G evcvi GKwU mvimsc Dcvcb Kiv ne| GZ A_gx wbqB wKQy mywbw` gZvgZ `eb ej wZwb Avkv KiQb|

A_ gYvjq m~ Rvbvq, Gi AvMI MZ 16 RyjvB 175 cvi cwZe`bi mycvwik Zyj ai A_gxi KvQ GKwU mvi-msc w`qwQjb Gg Avmjvg Avjg| GZ A_gxi ge G iKg, GBwU Zv njv hyeKK wbq| wK G iKg AviI cwZvb wbq GB iKg mgmv AvQ| BDwbcUyBD, WmwUwb| Giv GgGjGg Kvvwb| Giv mgevq AvBbi Aaxb evswKs eemv KiZ| GLb Aek GB myhvM bB|

Rvbv MQ, evsK I Avw_K cwZvb wefvM ckvmK wbqvMmn hveZxq mycvwik evevqb I c`c MnYi gZvgZi Rb AvMvgx mvn AvBb gYvjq wPwV cvVve|

cmZ, AvMi evii AvIqvgx jxM miKvii mgq 1997 mvj h_ g~jab Kvvwb I dvgmg~ni wbe܇Ki Kvhvjq _K wbe܇bi gvag ivRavbxi kvnevMi AvwRR Kv-AcviwUf gvKU KqKwU `vKvb fvov wbq hvv i Ki hyeK| axi axi cwZvbwU Pvjy Ki DP my`i wewbgq AvgvbZ msMn I FY`vb Kgm~wP|

hyeK Kwgkbi cwZe`b ejv nqQ, ivRavbxi cb 21 kZvsk, avbgwۇZ mvo 33 kZvsk, ZRMuvIq 49 kZvsk, KvPcyi 878 kZvsk, PMvg cZv wegvbe`ii cvk 40 weNv, mvfvi gWj UvDb cU Ges gv`vixcyi Py nvmcvZvji mvgb mw iqQ hyeKi| mviv `k iqQ hyeKi 18wU evwo, 18wU cwZvb Ges 91wU RvqMvq Rwg| Gi ga KvPcyii Rwg hyeKi 21 Rjv mg^qKvix wbR`i bvg wjL wbqQ| G Qvov ZRMuvI I cbi Rwg eK w`q evsK _K FY wbqQ hyeK| Avi wblavv mˡI avbgwi Rwg wew Ki w`qQ| hyeKi mwi cwigvY evRvig~j wZb nvRvi KvwU UvKv ne ej gZ `q divmDwb Kwgkb|

hyeKi cZviYvg~jK Kvhg wbq 2005 mvj MYgvag cwZe`b cKvwkZ nj 2006 mvj K`xq evsK GKwU Z` Ki| Z` cwZe`b hyeKi wei Aea evswKsmn bvbv cZviYvi AwfhvM Zvjv nq| 2009 mvji deqvwiZ hyeKi wei AvBbMZ c`c wbZ `ybxwZ `gb KwgkbK (`y`K) Abyiva Rvbvq evsjv`k evsK|

Zvi AvM cwZvbwUi wbevnx cwiPvjK nvmvBb Avj gvmygmn Ab KgKZv`i wei MvnK`i c _K KqK k gvgjv nq| mejv gvgjvZB wZwb Rvwgb iqQb|

hvMvhvM Kij hyeKi wbevnx cwiPvjK nvmvBb Avj gvmyg  Rvbvb, 2006-12 mgq `yB jvL 25 nvRvi MvnKi 700 KvwU UvKv cwikva Kiv nqQ| PjwZ eQi AviI 500 KvwU UvKvi `vq cwikva Kivi Rb Rjvq Rjvq mvwjm Kiv nQ|

Ze we`vqx hyeK Kwgkbi Pqvigvb iwdKyj Bmjvg  ejb, UvKv cwikva welq hyeKi wbevnx cwiPvjK wg_vPvi KiQb| cwikvai Kvbv cgvY wZwb Kwgkbi KvQ `vwLj KiZ cvibwb|

hyeK Kwgkbi mycvwik: Kwgkbi mycvwiki ga AbZg njv ckvmK wbqvM w`q hyeKi MvnK`i cvIbv cwikvai eev Kiv| Ze ckvmK wbqvM bv nIqv ch h h GjvKvq hyeKi mw iqQ, mme GjvKvi Rjv ckvmK (wWwm) I DcRjv wbevnx KgKZv`i (BDGbI) mw msiY I Z`viwKi `vwqZ `Iqv hZ cvi|

hyeK h Aciva KiQ, Zvi Rb `wewai 406 ev 460 aviv Abyhvqx eev bIqv hvq| wK GZ `i weavb AcZyj| cZviYvi KVvi kvwi weavb iL G Rb bZyb AvBb Ges wekl UvBeybvj MVb Kivi mycvwik Kiv nqQ cwZe`b|

hyeK ev G aibi Rb^v_weivax Kvbv Mvx hvZ Avi Mo DVZ bv cvi, m Rb A_ ev evwYR gYvjqi Aaxb GKwU ^vqx msv ev Kwgkb MVb Kiv hZ cvi| hyeK I hyeKi KgKZv`i bvg _vKv vei-Avei mw Ges bvg-ebvg nvi Kiv mw ckvmwbK ev wePvwiK Av`ki gvag miKvii AbyK~j evRqv Kiv hvq| G mw wew Ki MvnKi Avmj UvKv cwikva Kiv hve|

MvnK`i A_ AvZmvr Ki evwoMvwo Kiv 40 RbK wPwZI KiQ Kwgkb| ejQ, Zv`i wei GjvKvwfwK `Iqvwb I dR`vwi gvgjv Kiv hZ cvi| cwZe`b ejv nqQ, weK UvIqvi wbgvY, AviwUwfi kqvi wew I jb`b, wfvwiqv wekwe`vjqi kqvi jb`b, AZxk `xci wekwe`vjqi eKqv fvov, mveK mwPe Gg gvKvj nK I fvjvi Pqvigvb gRbyi wgqvi m Rwg KbvePv wcvwK mvwjmi gvag wbw Kie c֯vweZ ckvmK|

Kwgkbi Z` KvR hyeK Pigfve AmnhvwMZv KiQ ej cwZe`b DjL iqQ| h KviY Dfq Kwgkb mwi ZvwjKvq Miwgj iqQ| Aea evswKs e nq Mj mviv `k kZ kZ mgevq mwgwZ Mo Zvj hyeK| hw`I Kwgkbi KvQ ci Zv A^xKvi Ki|c_gAvjv

vbxq mgq :  0344NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag