AmaderShomoy.comhome


Aekl Lywbi Mvq Kqw`i cvkvK


W wicvU : Lybi gvgjvi mvRvcv Avmvwg wiUy `vk Iid evejyi Mvq Aekl Kqw`i cvkvK DVQ| PMvg gwWKj KjR (PgK) nvmcvZvji wcRb mj MZKvj enwZevi ZuvK Kqw`i cvkvK civbv nq| eyKi e_v wbq cvq `o gvm gwWwmb wefvM Avivg-Avqk _vKvi ci MZKvj ZuvK n~`ivM wefvM vbvi Kiv nq| chitttagong_crime_others_`18.09.13(2)MZKvj c_g Avjvq nvmcvZvj Avivg-Avqk Lywb wkivbvg msev` cKvwkZ nIqvi ci Kviv ckvmbmn me gnj Zvjcvo mw nq| GKwU Lybi gvgjvq mvZ eQii mkg Kviv`cv wiUy MZ 26 Ryb Mvi nb| PMvg bMii ijIq feb (wmAviwe) iji `ic wbq QvjxM-hyejxMi `yB c MvjvwjZ `yRb wbnZ nIqvi gvgjvq ZuvK KvivMvi cvVvbv nq| eyK e_vi K_v ej MZ 7 AvM KvivMvi _K ZuvK nvmcvZvj cvVvbv nq| mLvb wZwb wQjb ek Avivg-Avqk| Kqw`i cvkvK civbv nqwb ZuvK| Lvevi AvmZ evBi _K| mnhvMxiv `Lv KiZ cviZb hLb-ZLb| K_v ejZb gyVvdvb| PMvg K`xq KvivMvii R ZˡveavqK gv. QwMi wgqv MZKvj ejb, EaZb KZci wb`k AvR (MZKvj) Av^yj cvVvbv nqwQj nvmcvZvj _K wiUyK KvivMvi wbq AvmZ| wK nvmcvZvji wPwKrmKiv Zuvi wKQy cixvi-wbixvi K_v ej iL `b|QwMi wgqv Rvbvb, MZKvj `ycyi wiUyK Kqw`i cvkvK civbv nqQ| wZwb hvZ KviI m K_v ejZ bv cvib Ges Kvbv Aea myweav wbZ bv cvib, Kvivix`i mB wb`k `Iqv nqQ Rvivjvfve|MZKvj ejv GKUv 45 wgwbU PgK nvmcvZvj wMq `Lv hvq, n~`ivM wefvMi Kivbvwi Kqvi BDwbU (wmwmBD) fwZ AvQb wiUy `vk| cib Kqw`i cvkvK| n~`ivM wefvMi mnKvix AavcK Ave`yj jwZd gvjv c_g AvjvK Rvbvb, wiUy `vkK BwmwRmn wewfb cixv-wbixv Kivbv nQ| Kvbv mgmv bv cj ZuvK nvmcvZvj _K Qo `Iqv ne|c_gAvjv

vbxq mgq :0356 NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag