AmaderShomoy.comhome


mvmx gvgybi gvgjv wMZ


W wicvU : PMvgi ZvwjKvfy mvmx I 22 gvgjvi Avmvwg hyejxMi bZv gvgybyi ikx`i wei `vqi nIqv GKwU nZv gvgjv cZvnvii mycvwik KiwQj ^iv gYvjq| wK Av`vjZ Zv bvKP Ki w`qQb| ci DP Av`vjZi Av`k gvgjvwUi Kvhg wMZ nq hvq|PMvg wefvMxq `Z wePvi UvBeybvji ivci Kumywj (wcwc) AvBqye Lvb  ejb, G gvgjvq GKRb mvxi mv MnY kl Kiv nqQ| Gi ciB Kvhg wMZ nq hvq| `Z wePvi UvBeybvj gvgjvi bw_Z `Lv MQ, gvgybyi ikx`i wei `vqi nIqv cuvPjvBk _vbvi gvgjvwU `Z wbwi Rb 2003 mvji 25 deqvwi UvBeybvj Avm| Gici DP Av`vjZ _K wMZv`k wbj gvgjvi Kvhg wMZ nq hvq| 2011 mvji 12 bf^i wMZv`k cZvnvi nq| Gici ivRbwZK weePbvq cZvnvii Rb Ave`b Kib gvgyb| ^iv gYvjq IB gvgjv _K gvgybi bvg cZvnvi Kivi mycvwik Ki|MZ 22 Rvbyqvwi `Z wePvi UvBeybvji wcwc ^iv gYvjqi mycvwiki K_v DjL Ki gvgjv _K gvgybi bvg ev` `Iqvi Ave`b Rvbvb| wK Av`vjZ mB Ave`b bvKP Ki `b|`Z wePvi UvBeybvji wePviK iRv ZvwiK Avng` Av`k DjL Kib, Avmvwgi wei BwZc~e AwfhvM MVb Kiv nqQ| Zv Qvov, Avmvwg avivjv A w`q nZv Ki ej dR`vwi Kvhwewai 161 avivi Revbew`Z DV GmQ| GgZvevq 494 avivq `iLv weePbvhvM bn weavq `iLv bvgyi Kiv nBj|Av`vjZ m~ Rvbvq, wbg Av`vjZ gvgjv cZvnvi bv Kivq gvgyb DP Av`vjZ wMZv`k Pq Ave`b Kib| Gici wePvicwZ GbvqZyi iwng I AvKivg nvmb Payixi mg^q MwVZ e gvgjvi Kvhg wMZ Ki `b|RvbZ PvBj gvgybyi ikx` gvgyb  ejb, ivRbwZKfve nqivwb KiZ Avgvi wei gvgjvjv nqwQj| GLb Avwg ivRbxwZmn Kvbv wKQyZB bB| GLb Avwg fvjv nq MwQ| Avgvi wei GLb GKwU gvgjv Qvov Abjv cZvnvi nqQ A_ev AwfhvM _K Lvjvm cqwQ|1989 mvji 4 Gwcj cwjUKwbK BbwwUDU hvIqvi c_ wkweii bZv Avey ZvniK Dchycwi QywiKvNvZ nZv Kiv nq| NUbvi cZ`kx wQjb wkweii AviK bZv gvnv` Djvn| G NUbvq gvnv` Djvn ev`x nq cuvPjvBk _vbvq gvgjv Kib| cii eQi 30 mޤ^i bMi Mvq`v cywjk AwfhvMc `vwLj Ki| 2003 mvj gvgjvwU `Z wePvi UvBeybvj Avm| ive m~ Rvbvq, 2006 mvj ive PMvg wefvMi mvmx`i GKwU ZvwjKv Zwi Ki| mB ZvwjKvq _vKv 20 mvmxi ga 8 b^i wQjb gvgyb| weMZ ZˡveavqK miKvii Avgj wZwb we`k cvwjq hvb| AvIqvgx jxM miKvi gZvq Avmvi ci wdi Avmb| vbxq `wbKc~eKvY Kvhvjq nvgjv I mvsevw`K`i gviaii NUbvqI RwoZ wQjb wZwb|c_gAvjv

vbxq mgq :0357  NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag