AmaderShomoy.comhome


gRywi 600 UvKv ewi c֯ve Zvgvkv


W wicvU : cvkvKkwgK`i b~bZg gRywi 600 UvKv ewi c֯veK Zvgvkv I kwgK`i cwZ MvgUm gvwjK`i wbyi gbvfvei ewntcKvk ej AwfwnZ KiQ MYZvwK evg gvPv| MZKvj enwZevi evg gvPvi mg^qK mvBdyj nKmn msMVbi K`xq bZviv GK h_ weewZZ G ge Kib|

gvwjKci G c֯veK AhwK I AMnYhvM DjL Ki weewZZ ejv nq, cvkvKkwgK I Zv`i msMVbjv hLvb b~bZg gRywi AvU nvRvi UvKv `vwe KiQ, mLvb gvwjK`i G aibi c֯ve gRywi ewi hwK I gvbweK `vweK A^xKvi Kivi kvwgj|

GKB weewZZ moK `yNUbvq PvjKi jNy kvw weavb DM cKvk Ki PvjK`i Rb wd vBj cwZ evwZj Ki moK `yNUbv iva KVvi AvBb cYqbi `vwe Rvbvbv nq|c_gAvjv

vbxq mgq : 0402 NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag