AmaderShomoy.comhome


nvq XvKvi Rxeb!


mvab miKvi : cwZeQii gZv hyivRwfwK MelYvcwZvb BKvbwg BbUwjR BDwbU (BAvBBD) PjwZ eQi ewkK emevmhvMZv kxlK Rwic cKvk KiQ| h_vixwZ G ZvwjKvq XvKvi vb klZgi AvMi avc, A_vr 139Zg| MZ eQi G ZvwjKvq XvKvi Aevb wQj 140Zg| emevmhvMZv wbaviY mycwimi AvwK cuvPwU gvb` weePbvq bIqv nqQ| Gjv nQ wwZkxjZv, ^vmev, mswZ I cwiek, wkv Ges AeKvVvgv| XvKv weki wZxq f~wgKi SyuwKZ _vKv bMi| G K_v Aejxjvq ejv hvq h AcwiKwZ bMivqY I RbejZvi KviY XvKvq hKvbv `yhvM qwZi cwigvY ne AMwYZ|

XvKv knii gvbylK cwZw`b bvbv mgmvi ga Rxeb hvcb KiZ nQ| evZvm wmmv, Lv` fRvj, Mvm-cvwb, we`yr-msKUi mgmv ew`b ai Pj AvmQ| MYcwienb ejZ hv evSvq, Zv wK XvKvq AvQ, DP LiP wPwKrmvmev cvIqv MjI Zvi gvb wbq iqQ ck| GKUy ew njB RjveZvq coZ nq bMievmxK| jvLv-KvwU UvKv LiP Ki knii ivvi dyUcvZi Wbjv bZyb Ki Zwi Kiv njI ay RbmvaviYi ga mPZbZvi Afve KqK w`bi ga WbjvZ Avevi gqjv-AveRbv ci WևbR-eev e nq hvQ| hvbRU w`b w`b evoQ| gvV I cvKjv `Lj nq hvQ| Pywi, WvKvwZ, wQbZvB, g I nZvi NUbvq bMievmx DwM| mewKQy XvKvKw`K nIqvq XvKvi RbmsLv w`b w`b eoB PjQ|

GiB ga XvKvq myDP AvwjKv eoQ, moK ck nqQ, DovjmoK Zwi nqQ| wK XvKvi Rxebhvcb myMg I my`i nqQ ejv hvq bv| bvix, wk I eׇ`i RbB G kni biK hYvi mgvb| ivRavbx XvKv hb kZ mgmvi bMi| `xNgqvw` cwiKbv wnme _vbv I Rjv knijvZ myhvM-myweav evwoq XvKvgyLx gvbyli Pvc KgvZ ne| XvKvK euvPvZ `iKvi mwVK KgcwiKbv, mevi AskMnY I evevqbi mr mvnm| Avgv`i ivRavbx AvgivB Moe wbivc` emevmi Rb G Dcjw mevi _vKv Riwi|

mvab miKvi

RMbv_ wekwe`vjq, XvKv|c_gAvjv

vbxq mgq :0407  NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag