AmaderShomoy.comhome


cv_wgK wkK`i ghv`v K `eb


gywbi nvmvb : cv_wgK wkvwkv_x`i `L evSv hvQ, Zviv yjB AvQ| Ze kYxK wkK bB| Ljvayjv Avi Avb` gZ DVQ wkv_xiv| GKvWwgK eQii kli w`K Gm wkK`i KgweiwZi Rb kYxK G KvRwU KiQ KvgjgwZ wkiv| dwi`cyii GKwU cv_wgK we`vjqi kYxKi GKwU Qwe Qvcv nqQ 17 mޤ^i c_g AvjvZ| mLvb _K Rvbv MQ, cv_wgK we`vjqi cavb wkKK wZxq kYxi ghv`vmn 12 `dv `vweZ miKvwi cvBgvwi yji wkKiv `yB w`b wZb Nvi KgweiwZ cvjb KiQb| QwewU `Lvi mgq Avgvi gb coQ hyivRi MwYZwe` I MwYZ eBcևYZv wvdvi R evWwji K_v|

we`vjq huviv MwYZ covb wKsev AvRvwZK MwYZ AwjwqvWi Rb wbR `ki wkv_x`i Zwi Kib, Zuviv Kgewk mevB wvdvi R evWwji bvg Rvbb| AbZg KviY njv, BDwKWxq RvwgwZi h KqKwU mnvqK eB yjchvq mgv`Z, Gi ga mePq Rbwcq cBb BDwKwWqvb wRIgU-w_Iwi Av cejg bvgi eBwUi wZwb AbZg jLK| Avgv`i `kI Avgiv Zuvi

GB eB Ges AviI KqKwU eB eenvi Ki _vwK Avgv`i wkv_x`i AvBGgIi Rb Zwi Kivi KvR| Kjw^qvZ AbywZ 54Zg AvBGgIZ wMq RvbZ cvijvg, MwYZi GB wkK Avi euP bB| Avwg RvbZvg W. evWwj KgweR wekwe`vjqi wkK| wK, AvBGgIi kvK c֯vei mgq Rvbv Mj, 10 eQi ai wZwb wekwe`vjqi wkKZv Qo GKwU cv_wgK we`vjq wkKZv KiZb Ges gZyi AvM ch mB cv_wgK we`vjqiB wkK wQjb|

hyivR `ji `jbZv W. Rd AvgvK Rvbvjb, cv_wgK we`vjq wkKZv Kivi KviY mgvR Ibvi vUvmi Kvbv AebwZ hgb nqwb, Zgwb Zuvi Avw_K AeviI Zgb Kvbv nidi nqwb| hyivR ev hyivi gZv DbZ `kjvZ wkK`i h_vhvM ghv`v `Iqvi Pv Kiv nq| GgbwK Avgv`i cvki `k fviZI Avcwb AbK DPwkwZ, wcGBPwW wWwMavix wkK cveb cv_wgK we`vjqjvZ| KviY, mLvb wkK`i Rb Avjv`v eZb jB Kej bB, AvQ hvMZv Abymvi mvbxi eevI| KvR huv`i AvMn AvQ, ay Zuviv bb, huv`iK cևqvRb, Zuviv cvBgvwi yji wkK nIqvi wcQcv nb bv|

Avgiv Aek Gme evcvii avi avwi bv| GB aib cv_wgK we`vjq wkK nIqvi hvMZv| c֯vweZ wkv AvBb, 2013-Z ejv nqQ, Kvb iKg (wRwcG-2.5) GBPGmwm cvm KiZ cvijB cv_wgK we`vjq wkK nIqv hve| meZ, Avgv`i wkvKZviv gb Kib, cv_wgK chvq wkvi KvRwU mePq mvRv! AvM GB hvMZv GmGmwm wQj| GLb `qv Ki Zuviv GwUK GBPGmwmZ DbxZ KiQb!

Avmj wK ZvB? cv_wgK chvq wkKZv eis AbK mgq wekwe`vjq chvqi wimvP MvBW Qvov h wkKZv, Zvi Pq KwVb e mvRv bq| wekwe`vjq GKRb cwiYZ wkv_x Aaqb KiZ Avmb| Gi AvMi 12 eQii wkvRxeb Zuvi wKQy bv wKQy avbaviYv nq| wekwe`vjq mjvi weKvk nq| nq ej AbK RvqMvq `~iwkY evPji ev gvvm wWwM `Iqv hvq| wK Avcwb AbK LyuRI Ggb Kvbv wkvcwZvb ei KiZ cvieb bv, hLvb `~iwkY cv_wgK wkv `Iqv nq| KviY, cv_wgK wkv njv eywbqvw` wkv| GB mgq GKRb wkv_xi gbvRMr Mo IV| ZvB wkv_xi eqm, Pvwn`v, fvjv jvMv bv-jvMv ev gbvfve BZvw`i cwZ Lqvj iL wkKK wkLbi cwiek Zwi KiZ nq| mLvb fyj Kivi AeKvk Kg| cv_wgK wkKK Zuvi welqjvZ hgb LyeB ` nZ nq, Zgwb wkvi `kb, wkvi mvBKvjwR BZvw` welq wPv Ki wkv`vb cwZK LyeB `Zvi m cևqvM KiZ nq hb cvwK hvMZv ARb me nq| hZ ewk Zuvi GcvRvi _vKe, ZZB wZwb Kykjx wkK neb| Zuvi Rvbvi evw nZ ne AbK ewk| KviY, wkgb AbK cևki Rb nq, hvi Reve w`Z nj Di`vZvi vbi cwiwa AbK ewk nZ nq| Avevi Kvb cwZZ Di Kieb, m evcviI mZK _vKZ nq| GLvb duvwK w`j fwelr cRb fyj wkLB eo ne| Avgv`i h wkveev, ZvZ GUv KvbvfveB `vwe Kiv hve bv h GKRb GBPGmwm DxY wkvi g~j evcvijvZ wm nq IVb| KvRB GKRb GBPGmwm DxY wkv_x cvBgvwi yj wMq LyeB DbZ wkK neb, GgbUv Avkv Kiv evZyjZv| hw`I Zuvi Rb AbK cwkYi eev iqQ|

Avgvi gb nq, cv_wgK wkK`i hvMZv Kwgq ivLvi meZ Ab GKwU KviY AvQ Ges mwU Avw_K| meZ ejjvg KviY, G welq Kvbv evLv Avwg Kv_vI cvBwb| evsjv`k gb nq weki wUKqK `ki Afy, hLvb cv_wgK we`vjqi wkK`i ghv`v njv ZZxq kYxi| ay ghv`v bq, GKRb cv_wgK wkKi eZb j njv Pvi nvRvi 700 UvKv Ges wZwb me wgwjq AvU nvRvi UvKv cvb cwZ gvm| Abw`K miKvwi MvwoPvjK`i eZb j cuvP nvRvi 400 UvKv Ges Zuv`i gvU eZb nq 10 nvRvi UvKvi ewk| mwZ msev`ci Rb h Ag IqR evWi NvlYv `Iqv nqQ, mLvb GKRb wcqbi ii eZb aiv nqQ Gi wظY| cvkvKkwgK`i gRywiI Kgc AvU nvRvi UvKv Kivi D`vM iqQ|

Avevi wkv`vbB cv_wgK we`vjqi wkK`i GKgv KvR bq| gvVchvq hZ miKvwi AbvbyvwbK KvR, meB Zuv`i KiZ nq| fvUvi ZvwjKv mskvab KiZ ne, Zv cvVvI cvBgvwi wUPvi`i| evwo evwo wMq Rwic KiZ necvBgvwi wkKiv Zv AvQb| evPv`i KwgbvkK ewo ev wfUvwgb G LvIqvZ nejvK Zv AvQ!

mq` gyRZev Avjx AbK w`b AvM Zuvi cv`UxKv Mi cwZ gkvBqi gvag Avgv`i mgvR wkK`i `yievi K_v Zyj aiwQjb| mB mgqi cwZ`i cvwZ wQj Abvb wkK`i Zyjbvq AbK ewk wK mvb Ges cvwikwgK Guiv cZb mePq Kg| bwQ Kvbv Kvbv yj cwЇZi gvBb Pvcivmxi PqI Kg wQj|

mq` gyRZev Avjx h mgqKvi K_v ejQb, mwU wewUk Avgji K_v| Gici cvwKvwb kvlYi mgq cwiq Avgiv ^vaxb nqwQ, Zv-I cvq 43 eQi nq Mj| cwZeQi h wZb KvwU Qjgq Avgv`i wkvcwZvbjvZ hvq, Zv`i ga GK KvwUi ewk Avgv`i miKvwi cv_wgK we`vjq co| h ggZv Avi mn wbq cv_wgK wkKiv Zv`i Mo ZyjQb, Zuv`i mvgvwRK ghv`v ew wKsev Zuv`i mQj ivLvi Rb Avgv`i wK wKQyB Kivi bB?

gywbi nvmvb: mvaviY mv`K, evsjv`k MwYZ AwjwqvW KwgwU|c_gAvjv

vbxq mgq :0408  NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag