AmaderShomoy.comhome


mNvZi duv` I evsjv`k


gvmyg Lwjjx : wek AfixY mNvZ I Mnhy wea `ki msLv KqK `kKi ga GLb mePq ewk| gacvP, AvwdKv I Gwkqvi AbK `kB GLb PjQ MnmNvZ| AfixY ؛-mNvZ wech AbK `k iqQ jvwUb AvgwiKvqI| `wY Gwkqvi `kjvi ga Zyjbvg~jK kvwc~Y Aev wQj evsjv`k| ivRbwZK weiva-wemsev` AbK mgq GLvb APjvev Zwi KiQ wK mwU Mnhy ev mNvZ mwi chvq cuQwb| GLb bvbv gnj _K m AvkvB Kiv nQ DMRbKfve| AbKUv cwiKwZfveB hb `kK MnmNvZi w`K wbq hvIqv nQ| 

GLb weki hme `k AfixY ؛-mNvZ wech, mme `k G mNvZi KviY GKevi Awfb bq| Kvbv `k ag I eYMZ eeavb mNvZi mw KiQ| Avevi Kvbv `k GB mNvZi Drm AbKUvB RvwZMZ| Avevi ivRbwZK weiva Ges Av`kMZ ؛I AfixY mNvZi m~Pbv KiZ `Lv MQ| gZvi ؛ I A_bwZK elgI AbK `k AfixY mNvZi KviY nq `uvwoqQ| 

ivRbwZK, A_bwZK, eY, RvwZ ev agxq MvxMZ h KviYB G mNvZ mw nvK bv Kb Gi g~j exR _vK mswk `ki AfixY weivai ga| wewfb AvRvwZK ^v_v^lx Mvx G weivaK cyuwR Ki GB ؛-mNvZK DmK `q| Gi cQb hgb _vK KZZ cwZvi welq, Zgwb _vK A_bwZK ^v_i evcvi-mvcvi| 

cw_exZ ؛-mNvZi K`we`y wnme cwiwPZ nq GmQ gacvP| mLvbKvi mNvZ bZyb gvv hy nqQ Avie RvMiYK K` Ki| Gwkqv I AvwdKvi iZc~Y GB mwܯj ivRv-ev`kvn I GKbvqKZvwK kvmbi cwieZ RbMYi BQvi kvmbi m~Pbv ne ej Avkvev` Qwoq cowQj `yB eQi AvM| `k `k MYZ cwZvi Av`vjb-msMvg i nq Zv mk jovBq ch wMq cuQ| GKvwaK `k gZvi cwieZb nq| Zyjbvg~jK kvwc~Yfve gZvi e`j NUwQj wZDwbwmqv I wgmi| we`kx mbv nci gvag kvmb cwieZb NU wjweqvq| BqgbI bvbv Uvbvcobi ga w`q GKwU cwieZbi cwqv GwMq Pj| wmwiqvq kvmb cwieZbi Av`vjb iqx Mnhy ic bq| jvwaK gvbyli gZyi ciI iq Aemvbi Kvbv jY `kwUZ `Lv hvQ bv| 

gacvPi RvMiY, kvmb cwieZb I cvv mvgwiK nc AfixY mNvZ I Mnhy QviLvi nq hvIqv Gme wKQyi cQb GLb wfb GK cwiKbv I lohi inm gB hb nq DVQ| gacvPi AwiZvi g~j KviY wnme LvZ BmivBj Avwki `kK Bbvb cwiKbv wbqwQj cyiv AjK `kwUi Ici wbfikxj AbK iv wef Ki djvi| G cwiKbvi ci _K bvbv BmyZ AwiZv eoQ gacvP| 

wewUk I dv hLb Dcwbek cwiZvM Ki gacvPi wewfb `kK ^vaxbZv w`Z i Ki ZLb Zv`i AbyMZ Mvθjvi nvZ gZv w`q hvq| Gme ivRv-ev`kvn`i ga hviv hvM I mg wQjb, Zviv wbR`i ivRZ wUwKq ivLZ ciQb| Avi AbK `k mvgwiK Afyvbi gvag KZZi nvZe`j nq| Ze GKbvqKZvwK kvmb PjZ _vK me `k hLvb RbMYi gZvgZ kvmb cwiPvjbv ev cwieZb Kvbv f~wgKv ivL bv| 

JcwbewkK kvmbi mgq kvmK `kjvi GKwU wekl Kkj wQj| Zviv hme `k Dcwbek vcb KiZ mLvb fvM wefvRb Ki GKwU MvxK nvZ wbq wbZ| Avi m Mvxi nvZ Ggbfve wKQy KZZ Zyj `qv nZv, hvZ JcwbewkK kvmK I vbxq GB Mvxi ^v_ GKB iLvq wgj hvq| BmivBj I Zvi ccvlKiv gacvP wbR`i KZZ eRvq ivLZ mB KkjB AbymiY KiQ| 

GKmgq gacvPi Avie `kjvi kvmK`i mvgb KwgDwbRg wQj Pvj mwKvix Av`k| mvqyhyi mgq wef wek mvwfqZ BDwbqbi ccvlKZvq `k `k mgvRZvwK cwieZb nq| Gi wecixZ gvwKb bZZvaxb cwgv GKwU cyuwRev`x ejq wecixZ c_i `kjvK mg_b `q| AfixY AmwZi KviY mvwfqZ BDwbqb fO covi ci mgvRZvwK fxwZi vb `Lj KiQ ivRbwZK Bmjvg ev Bmjvwg mgvR cwZvKvgx`i Av`vjb| GB fxwZ cwgv iv󪸇jvi gymwjg `ywbqvK wbqY ivLvi hgb GKwU evav wnme wPwZ nqQ, Zgwbfve gymwjg `kjvi kvmK`i mvgbI GwU GKwU Pvj wnme cwZfvZ nqQ| BmivBj Zvi wQb wfb Ki wbqY cwZvi cwiKbv evevqbi gvag G eveZvK gacvP weklfve KvR jvMvZ cviQ| wbD BqK UvBgmi gacvPi we`gvb cwiwwZ wbq Zix GK cwZe`b BmivBji GK DPchvqi KgKZvi DׅwZ `qv nqQ| G KgKZv ge KiQb, Avgiv DcfvM KiwQ wKfve GK Avie Ab Aviei Mjv KvUQ| G KgKZv wgmi I wmwiqvi cwiwwZi cwZ BwZ KiQb| Avmj AZ cwiKwZfve G aibi GKwU cwiwwZ Zwii Rb KvR Kiv nqQ| AvgwiKvb wfb gZi wPvwe` `vkwbK bvqvg Pgw Zvi mvwZK AbK jLv I mvvrKvi Gi cwZ BwZ KiQb| wZwb ejZ PqQb, gacvP GLb h mNvZ iq I Mnhy Zvi Aemvbi Rb cwgv kw Kvbv f~wgKv AvmjB cvjb KiQ bv| Zviv gacvPi `kjvK Aviv wef I `yej Kivi h cwiKbv wbq BmivBj KvR KiQ ZvZ mnvqZvKvixi f~wgKvB cvjb KiQ| 

wgmii cwmWU gyiwm myqR LvjK AvRvwZK e`i cwiYZ Ki wgmii A_bwZK mUi vqx mgvavb D`vMx nqwQjb| GZ wekevwYRi K` `yevBmn AvwgivZi e`ijvi evwYwRK iZ nvivbvi Avkv wQj| G KviY mshy Avie AvwgivZ ecivqvfve gyiwmK gZvPyZ Kivi Rb mevZK mnvqZvB ay `qwb, GKB mv_ MvRvq nvgvmK DrLvZi Rb KvwU KvwU Wjvi Zyj w`Q BmivBj I wgmixq Rbvij`i nvZ| AvwgivZ Zvi Zjθjvi wbivcvi `vwqZ Zyj w`qQ BmivBwj Aemicv Rbvij`i cwiPvwjZ emiKvwi wbivcv msvi nvZ| Gfve KvhZ `kwU wbRK BmivBji AvwkZ `k cwiYZ KiQ; hwU Bbvb cwiKbvi gvag BmivBj ARb KiZ PvBQ| 

wgmi W. gyiwm hme cwiKbv wbq GMvZ i KiwQjb, ZvZ A_bwZKfve ^qsmb nj `kwU AvwjKfve cfvekvjx nq DVZ| Avevi GZ cwZekx Avie eskciivq kvwmZ `kjvi RbI GwU PvjI nq `uvovZ cviZ| BmivBj G fxwZK Avie kvmK`i mvgb Ggbfve Zyj aiQ h Zviv wgmii kvmb cwieZbi mv_ mv_ gacvPi cyiv Bmjvwg kwi Ici AvNvZ nvbZ i KiQ| wgmii BwZnvm gmwR` Avb w`q AvnZ-wbnZ`i jvk cvovbvi welq KD KbvI KiZ cviwb| wgmixq mbvevwnbxK w`q GwU mdjfve Kwiq wbZ ciQ BmivBj| GZ cwgi ccvlKZvq Mo IVv wgmixq mbvevwnbxi mv_ RbMYK gyLvgywL Ki `qv me nqQ hvZ mbv cwZvb I `kwUi Bmjvwg kw GKwU Abi cwZc nq `uvovq| GKB cwiwwZ Avie weki `k `k mw Kiv nQ wkqv-mywb DRbv evovbvi ga w`q| JcwbewkK Avgj gymwjg `kjvZ GKwU myweavfvMx Mvx Zwi Ki Zv`i nvwZqvi wnme eenvi Ki RbMYK kvmb I kvlY Kiv nZv| GLb ^vaxb `kjvi Kvbv KvbvwUZ ivRZvwK kvmK Avevi Kvbv KvbvwUZ mbvevwnbxK ccvlKZv I mnvqZv w`q GKB ^v_ Av`vq Kiv nQ| Avi Gi Rb c_gB hwU cևqvRb co mwU njv AwiZv Zwi Kiv| G Rb hme `k kvmKiv Lye ewk kwai bq, mLvb mbvevwnbx, wePvieev I Avgjv`i mv_ mivmwi hvMm~ Zwi Kiv nq| 

gacvP AvR h Awi Aev `Lv hvQ Zvi AbK jY wK evsjv`k nZ i KiQ| evsjv`kK GK mgq AvRvwZK f~KkjMZ Aevbi ZZUv iZc~Y weePbv Kiv nZv bv| hwU bvbv KviY GLb cv MQ| c_gZ, wek KZZi mve cwZhvwMZvq 2020 mvj bvMv` Avwef~Z nZ hvQ Pxb| `kwUi AbZg cwZekx iv njv evsjv`k| wZxqZ, Pxbi Ici bRi ivLvi AwZkq iZc~Y wgqvbgvi cwgvgyLx MYZvwK cwieZb AvmZ i KiQ| G wgqvbgvii mxgveZx `k wnme evsjv`ki iZ gB evoQ| ZZxqZ, evsjv`ki cveZ PMvg iqQ ARvbv LwbR m`i wecyj gRy`| mLvb AevOvwj cvnvwo RbMvxi wecyj emevm iqQ| Gi mv_ fviZ I wgqvbgvi AskK mshy Ki GKwU evdvi U Kivi wecyj mvebv iqQ ej cwgv Kkjwe``i AbKi aviYv iqQ| G Qvov G A‡j iqQ DjLhvMmsLK Bw` RbMvxi emevm, hv`i nvwiq hvIqv B&w` Mv wnme BmivBj MnY KiQ Ges Zv`i mv_ wekl hvMm~ Zwi KiQ| Gi evBiI ek wKQy cvnvwo RbMvxK nvwiq hvIqv Bw` Mvi Ask wnme DjL Kiv nQ| G A‡j c_K GKwU Bw` iv Kvqgi AvIqvR BZvga Dvcb KiQ gwbcyi-wgRvivgi Bw`iv| cveZ PMvgKw`K cwgv `kjvi wekl ZrciZvq nq DVQ h evsjv`ki iZ G KviYI gB evoQ| PZy_Z, evsjv`ki Di-c~e mxgveZx fviZxq ivRjvq wLvb I DcRvZxq`i wecyj emevm Ges Zv`i gaKvi we`gvb wewQb nIqvi Av`vjbI evsjv`ki cwZ wekl AvRvwZK bRi `qvi KviY nq DVQ| 

Kvbv `ki AfixY cvKwZK m` A_ev f~KkjMZ weePbvq iZc~Y gb nIqvi ci mLvb AvRvwZK nci cևqvRb nj c_gB AwiZv mwi cևqvRb `Lv `q| evsjv`ki 16 KvwU gvbyli ga cvq mevB GKB fvlvfvlx Ges 90 kZvsk gvbyl GKB agwekvmi Abymvix nIqvq GLvb AwiZvi DcKiY gacvP ev Avd-cvK GjvKvi gZv bB| GKKw`K iv nIqvq GLvb AvwjK A_bwZK elgi AvIqvR Zyj AwiZv mw Kiv mnRI bq| dj GLvb ivRbwZK BmyKB eo Ki Zvjv nqQ| AvjKvq`v ev Rwev`x ZrciZv GLb weki hme vb mwq `Lv hvq, Zvi wbqY I Kvhg ek inmc~Y gb nq| AvgwiKvi hLvb nc Kivi cևqvRb `Lv `q mLvb AvjKvq`vi ZrciZv I gwK eo hvq| GKmgq Avd-cvK GjvKv wQj GB Mvxi cavb ZrciZvi K`| 2014 mvj AvdMvwbvb _K mb cZvnvii cwiKbv NvwlZ nIqvi ci AvjKvq`v gacvPgyLx nq MQ ej DjL Kiv nQ| bvbvfve wmwiqvi iYi `yB ci GK w`K Kw_Z AvjKvq`v mswk Avb bykiv M֓c Avi wecixZ w`K wkqv wgwjwkqv wnReyjvnK hy bvgvbvi eev nqQ| G `yB c GK AbK BmivBji PqI eo ky gb KiQ| Avi BmivBj AvgwiKvb`i cwZ `yB cK wegvb nvgjv Ki wbtkl Kivi civgk w`Q| 

AZ inmRbKfve mB Rwev`x ZrciZvi cPviYv GK `kK ai evsjv`k Pvjvbv nQ| miKvii mivmwi D`vMI G aibi cPviYv Rvi`vi Kiv nQ| wgmi mbv Afyvbi gvag Bmjvwg`i `gb Awfhvb Pvjvbvi cwZ Zwii Rb wjevij-mKyjvwi`i mv_ Bmjvwg`i mNvZ I wefwK DmK `qv nqwQj| mB GKB aibi wefwK evsjv`k DmK `qv nQ mvwZK eQijvZ| G 1971 mvji hyvcivaK Kiv nqQ GKwU Bmy| Bmjvwg `gbi Rb G BmywU Zyj Avbv nqQ| gacvPi wewfb `k G aibi KvR Kivi Rb wbivcvevwnbxi cvkvcvwk KvR jvMvbv nqQ wePvieevK| 

wePvieevi GKwU wbw` Aeqe iqQ| G iv hvK ev hv`i wkKvi KiZ PvBe Zvi Rb AvBb cYqb, mskvab I wePvii AvqvRb KiZ cvi| Av`vjZ MVb, wePviK wbqvM, cwmwKDkb MVb G me wKQyi 90 fvM wbqY _vK miKvii nvZ| GLvb Awfhy ci Kumywjiv AvBwb jovB PvjvZ cvib wK Zv`i ee I hyw MnY Kiv-bv-Kiv meB wePviK`i gbvfwi Ici wbfi Ki| Kvbv GK wePviK Zvi wePvi Rxebi wZK_vq ejwQjb, wZwb GKwU Lybi NUbv wbR cZ Kib| NUbvg mB NUbvi gvgjv wePvii Rb DvwcZ nq ZviB Av`vjZ| mLvb Lywb wnme hvK Awfhy Kiv nq, wZwb AvmjB cKZ Lywb wQjb bv| wK Zvi wei gvgjvi AwfhvM weeiYx Ges Z` cwZe`b Ggbfve DcvwcZ nq h AvBwb hywZK wZwb h AvmjB Lywb bb, Zv cgvYi Kvbv myhvMB GB wePviKi mvgb wQj bv| GB wePviK Lybi `vq AwfhyK kvw w`Z eva nb| 

evsjv`k GLb h wePvii AvqvRb PjQ ZvZ mB aibi NUbvi cybivew nQ GKi ci GK| mekl h AwfhyK mevP Av`vjZ _K duvwmi ` NvlYv Kiv nqQ Zvi eqm GLb 65 eQi| 44 eQi AvM wZwb wQjb 20-Gi KvUvq| wZwb DPgvawgK I wWwM coQb dwi`cyi| G jvK wKfve dwi`cyi _K Gm 1971 mvji 25 gvP wgicyi wMq 500 wenvwiK msMwVZ Ki wbRi ^Mvxq evOvwj`i Ici wbabh PvjvZ cvijb| GwU Av` me wK bv mwU weePbvq AvmQ wK bv Rvbv hvqwb| bvgi wgj _vKvq wgicyii wenvwi Ave`yj Kv`i gvjvi me `vqfvi Pvwcq dwi`cyii evOvwj Ave`yj Kv`i gvjvi kvw nQ wK bv mwU GLb MYgvagi GKZidv cPviYvq hb Kvbv BmyB bq| ZiY eqm Gfve kZ kZ gvbylK nZv Ki KmvB LvwZ gjvi ci m ew ^vaxbZvi ci cuvP eQi ai XvKv wekwe`vjqi AvevwmK nj _K c`v_we`v I wkv welq KwZZc~Y wWwM wbq D`qb yj I wewWAvi KjR wKfve Aavcbv KiZ cvijb Ges nZ cvijb XvKvi Awef mvsevw`K BDwbqbi `yBevi mnmfvcwZ ZvI AvjvPbvq AvmQ bv| meB nvwiq hvQ GKcxq cPviYvq| 

Avwki `kKi Mvovi w`K PMvg wekwe`vjqi Gg G Kvmi Qv _vKvi mgq Avgv`i ivRbwZK Zˡ I `kb covZb LvZbvgv AavcK W. Avi AvB Payix| wZwb ci wekwe`vjqi fvBm Pvji nqwQjb| GKbvMvo `yB Nv Kvm wbZb| KwVb KwVb welqjvK Ggb mnRfve wZwb eySvZb h Kvmi mePq AgbvhvMx Qvi cI bv evSvi myhvM _vKZ bv| GK w`b LvZbvgv GK `vkwbKi eivZ w`q mvi ejwQjb, Kvbv ivRkvmbi cZb Awbevh nq IV hLb mB iv wePviKvix Ges ` KvhKiKvixi ga Avi Kvbv cv_K _vK bv| klv Rbi KvR njv Kyg Zvwgj Kiv| Avi wePviKvixi `vwqZ njv Awfhy ewi wei h Acivai `vq Avbv nqQ, m Rb wZwb cKZ `vlx wK bv Zv weePbv Ki ivq `qv| m `vwqZ cvjb bv Ki Kvbv wePviK hw` Kygi Mvjvg nq hvb, ZLb `yBRbi ga Avi Kvbv cv_K _vK bv| m iKg kvmb ewk w`b wUKZ cvi bv| AavcK Avi AvB mvii eei Zvrch mB w`b ZZUv Dcjw KiZ cvwiwb hZUv GLb cviwQ| 

evsjv`ki wec`wU njv mvwZK bvbv NUbv `kK Pig wefwi w`K fqifve GwMq wbQ| Gi mv_ wbevPb wbq AwbqZv Ges ivRbwZK `yB cK gyLvgywL Kivi gvag MnmNvZ Ges evBii kwi nci PviYf~wgZ cwiYZ Kivi kv mw nQ| 

`k `k AvR h Mnhy I mNvZ PjQ, Zvi Ici wekevsKi A_bxwZwe` cj Kywjqvi (Paul Collier) mNvZi duv` _K DiY : Mnhy I Dbqb bxwZ (Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy) bvg GKwU eB wjLQb| G eBq wZwb mNvZ I Mnhyi dj Kx wZ weki nqQ Zvi Ici AvjvKcvZ KiZ wMq ejQb, G KviY 50 jvL gvbyl GLb evyPyZ| Gi wkKvi gvbyljvi Avq Kg MQ 15 kZvsk| 30 kZvsk gvbyl G KviY Pig `vwi`mxgvq bg coQ| gZy I cyZi nvi Gme `k eo MQ| mvgwiK eq eo wMq KgQ mvgvwRK LvZi eq| mB mv_ g~jab-cjvqb eo hvq| Gi bwZevPK cfve co A_bwZK cew I Rxebgvb| wek 95 kZvsk gv`K Pvjvb nq G aibi MnmNvZceY `ki ga w`q| GZ gv`K I GBWmi wewZI NU| GK-GMviv Ges Gi cieZx mvmweivax jovBqi NUbvq GK KvwU gvbyl `vwi`mxgvi wbP bg MQ| MnmNvZ GKevi Rwoq Mj m `k wefw mgvRi Mfxi cևek Ki Avi mNvZ A_bxwZK Ki `yej| `yej A_bxwZ mNvZ I mwnsmZvK Qwoq `q| Gfve GK aibi duv` AvUK hvq `kwU| 

wgmi AvR h cwiwwZ mw Kiv nqQ, Zv NUvbvi Rb iZc~Y f~wgKvq wQjb bvej weRqx gvnv` Avj evivw`| wZwb miKvi _K we`vq bqvi ci GK mvvrKvi ejQb, gyiwmB mwVK c_ wQjb| wK evivw`i GB Dcjw hLb Avm ZLb bxj b`i cvwb i jvj nq AbK `~i MwoqQ| wZwb nvRvi Pv KiI cyibv mgqK Avi wdwiq AvbZ cvieb bv| evsjv`k AvR Bmjvwg `gb mKyjvwi I wjevij`i ^vaxbZvi c-wec A_ev ZˡveavqKi c-wec Zwi Ki h MnmNvZi w`K wbq hvIqv nQ Zvi cwiYwZ GK fqven wechqK Awbevh Ki ZyjZ cvi| wK cwZwnsmv PwiZv_ Kivi AvKvv hb gZvai KvDK Ggbfve A Ki w`qQ h Awbevh GB wechq `Lv Zvi c me nQ bv|bqvw`MZ

vbxq mgq :  0412NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag