AmaderShomoy.comhome


GUv kL nvwmbv Lvj`v wRqvi weiva (wfwWI)


wbR^ cwZe`K: wbevPbKvjxb mgq wgWj MvD LuvR ei Kiv Kvbv mgmv bv bq DjL Ki XvKv wekwe`vjqi AavcK W. Avwmd bRij ejQb, mePq eo mgmvUv nQ BQvUvZv Rb wbZ ne|

wZwb ejb, Avgv`i AbK Lye webqi m ev KD fq cq ev KD vU mR ejvi Pv Kib GUv  AvIqvgxjxM weGbwci weiva wK GwU AvIqvgxjxM weGbwci weiva bv| 

GUv kL nvwmbv Lvj`v wRqvi weiva| GUv g~jZ Avgv`i cavbgxi Abp Aevb| Avi weGbwc gZvq ZvKj ejZvg weGbwc bxi Abp Aevb| G _K mi AvmZ ne|

gvZvdv wdivRi Dcvcbvq evsjvwfkbi ivW gvc UZ cvjvgU UKkvZ GwZwb K_v ejb|  
pag