AmaderShomoy.comhome


e&qjvi weviY : wbnZ 2,AvnZ 3


W wicvU : wSbvB`ni WvKevsjv evRvii w·gvnbx GjvKvq eqjvi weviY `yB Rb wbnZ nqQb| wbnZ`i bvg mwdDwb I Avmjvg nvmb| mwdDwχbi evwo m`i DcRjvi bI`vcvov Mvg, Avmjvg nvmbi evwo kjK~cv kni| evevi bvg Zj nvmb| G NUbvq ek KqKRb AvnZ nqQb| AvnZ`i ga Avyjvn bvg GK kwgKK XvKv gwWKj KjR nvmcvZvji evb BDwbU idvi Kiv nqQ|

 

vbxq cywjk Kvi Z` KgKZv gyij Bmjvg Rvbvb, enwZevi ivZ 10.30 Uvi w`K cvwb ^Zvi KviY vbxq BDwc Pqvigvb AvjvDwb Avj gvgybi AUv ivBm wgj e&qjvi wevwiZ nq| G mgq AUv ivBP wgji feb am coj febi wbP Pvcv cob `vwqZ cvjbiZ kwgKiv| wSbvB`n `gKj evwnbxi kb Awdmvi jyrdi ingvb Rvbvb, febi wbP _K Avgiv `yB Rbi jvk Dvi KiwQ| G wicvU jLv ch Dvi KvR kl nqQ| cwieZb 

vbxq mgq : 0919 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag