AmaderShomoy.comhome


miKvii wbhvZb RvgvqvZi cwZ gvbyli mnvbyfywZ eoQ : AvRv` (AwWI)


gyKzj nvq`vi: evsjv`k RvgvqvZ Bmjvgxi WvKv 48 NUvi niZvj `ki wewfb RvqMvq 3Rb wbnZ nIqvi cvkvcvwk cywjki Ici Avgbmn bvbv aibi mwnsm NUbv NUQ| Aveviv RvgvqvZ Bmjvgxi wei cywjkK UvMU Ki Avgbi AwfhvM GmQ| 71 gvbeZv weivax Acivai AwfhvM Avyj Kv`i gvjvi duvwmi ivqi wei RvgvqvZ 48 NUvi niZvji Kgm~Px w`qwQj| `jwUi K`xq bZv nvwg`yi ingvb AvRv` Ggwc wewewmi mv_ AvjvcKvj ejwQjb, Zviv ivRbwZK Kgm~Px AevnZ ivLeb| 

AvRv`: hnZz gvgjv nqQ Ges Gi AvBwb cwqv GLbv kl nqwb, mnZz Avgiv GUv AvBwbfveB Gi gvKvejv KiwQ Ges Ki hvev| Avgviv gbKwi, hnZz welUv ivRbwZK cwZwnsmvi KvibB Kiv nQ| myZivs Avgiv RbMbK mv_ wbq G welqwU ivRbwZKfveI gvKvejv Ki hvev| ZviB avivevwnKZvq Avgvi RbMYK mv_ wbq GNUvi cwZev` KiwQ, Av`vjb KwiwQ| Ges GB Av`vjbi Ask wnmveB 48 NUvi niZvj WvKv nqwQj| Gi ci Avgiv cieZx Kgm~Px NvlYv Kiev Ges Avgv`i G Av`vj AevnZ _vKe| 

wewewm: 48 NUvi niZvj cywjki Ici Avgbi GKUv ceYZv `Lv MQ| cywjkK Avgb Ges cywjkK j Ki wj KiviI AwfhvM DVQ RvgvqvZ Bmjvgx Ges Bmjvgx Qv-wkweii wei  G evcvi Avcbvi ee wK ?

 

AvRv`: GB AwfhvM gvUI mZ bq| GUv m~Y wfwnxb I wg_v| Avgiv Gi Zxe wb`v I cwZev` Rvbvq| mB mv_ Avwg ejZ PvB Avgiv KLbvB cywjki Ici Avgb Kwiwb| eis weMZ 4 eQi ai miKvii wb`k cywjk hfve Avgv`i Ici Avgb PvwjqQ mUv bwRiwenxb| Avgv`i Awdm e Kiv, wgwQj wj Pvjvbv, nvgjv Pvjvbv Ges Avgv`i gwjK mvsweavwbK I MYZvwK AwaKvi Ko wbq hfve Avgv`i Ici `jb wbcxob PvjvQ Gi cwZev` Kivi myhvM Avgv`i w`Q bv| mKvib ivRc_ cwZev` KiZ wMj cywjkB Avgv`i Ici Avgb KiQ| wK Avgiv KLbv cywjki Ici Avgb Kwiwb| 

wewewm: G mK wfwWI dzUR cKvwkZ nqQ wewfb msev` gvag| wK `Lv hvQ h, cywjki Ici Avgbi NUbv NUQ niZvj mg_`i w`K _K| GUv UvMU Kb nQ ?

AvRv`: Kviv KiQ GUv `Lvi `vwqZ miKvii| miKvi wfwWI dzUR `L wPwZ KiK Zviv Kviv ?  RvMvq RvMvq miKvii GRUivB wK mvcvUvR KiQ| `ki cwiwwZK D Ges AwwZkxj Kivi Rb miKviB Gaibi NUbv NUvQ| Avi Kv_vI hw` cywjk RbcwZivai gyLvgywL nq mUvi RbI gyjZ miKviB `vwq| 

wewewm: RvgvqvZ Bmjvgx ev Bmjvgx Qv wkweii wgwQj gvbB mwnsmZv| Gaibi cwiwwZ MZ `yw`b `Lv MQ| 3Rb jvK gviv MQ| 

AvRv`: Avgiv mwnsmZvq wekvmx bB Ges Avgviv KLvbv mwnsm ivRbxwZ Kwiwb| Avgiv MYZvwK gyjeva wekvmx nq wbqgZvwKfve ivRbxwZ Ki hvwQ| Avgiv AZxZ mfveB wbevPb KiwQ Ges cvjvgUI cwZwbwaZ KiwQ| myZivs mwnsmZvi AwfhvM Avgv`i evcvi mwVK bv| 

wewewm: RvgvqvZi kxl bZv`i gywi `vweZ MZ GKeQiiI ewk mgq ai Avcbviv eo aibi Av`vjb Ki AvmQb| MZ eQii bf^i gvm _KI `Lv MQ cywjkK UvMU Ki Avgb nqQ wewfb RvqMvq| deqvwiZ wMq `Lv MQ eo aibi mwnsm NUbv NUQ| Zv RvgvqvZ Bmjvgxi niZvj njB gvbyli gvS GKaibi AvZ KvR Ki| GUv wK Avcbviv gb Kib ? 

AvRv`: Avgiv AvZ gb KiwQ bv| eis Rbgb cywjwk AvZ Ges miKvii jwjq `qv mvmx`i AvZ KvR KiQ|  

wewewm: Avcbviv wK gb Kib bv h GZ Avcbv`i fveg~wZi mgmv nQ ?

AvRv`: Avgiv gbKwi, RvgvqvZ Bmjvgxi mvcwZK  wbqgZvwK h Kgm~Px PjQ, G Kgm~Pxi cwZ gvbyl mg_b iqQ Ges miKvii wbhvZbi Kvib G mnvbyfywZ Aviv ew cvQ| mKvib c~ei Zzjbvq Avgv`i Kgm~Pxi mv_ mvaviY gvbyli mZvI eoQ|    

vbxq mgq: 1045 NUv, 20 mޤ^i 2013  
pag