AmaderShomoy.comhome


wbic idvwii Aaxb wbevPb AvIqvgx jxMi mgmv wK?


W wicvU : eZgvb ivRbwZK mU mwi cQb wePviK`i `vq AvQ DjL Ki MY^v bMi nvmcvZvji cwZvZv Pqvigvb Wv. Rvdijvn Payix ejQb, RR mvneiv ivq NvlYvi ci lvj gvm `wi KiQb c~Yv ivq w`Z| RvgvqvZi ivq Zv m m w`q w`qQb|

 

ZˡveavqK miKvi wbq wePvicwZ Lvqij nKi `qv ivqi g~j wwiU KD MnY Kiwb| GLb Zv`i DwPZ ^cևYvw`Z nq (myqvgUv) mU DiYi c_ ej `qv|

 

RvZxq `wbK gvbeRwgbi KvQ `qv GK mvvrKvi wZwb ejQb, RvgvqvZi wbeb evwZji ci Zv`i wbwl KiZ AvBb cvm KiZ Mwogwm KiQ miKvi| Avi ZˡveavqK wbq ivq cKvki AvMB msweavb mskvab Ki djjb| wbevPb Kwgkb Avven bv nj GLb Zv Zv`i ejv DwPZ RvgvqvZi wbeb evwZj welq AvBb bB|

 

avbgwۯ MY^v bMi nvmcvZvji wbR Kvhvjq `qv mvvrKvi wZwb djvbx nZvKvi Abvq wePvii cwZev` fviZxq nvBKwgkbi mvgbi ivvi bvg wKkvix djvbx moK Kivi Rvi `vwe Rvbvb|

 

G mgq wZwb K_v ejb AvMvgx wbevPbi eev, `ki mvweK ivRbxwZ I Dbqbi bvbv Abyl wbq| ejb, AeZx miKvi wbevwPZ ew`i K_v ejv nQ| RR mvneiv Zv wbevwPZ bv| wK Zv`i Ici gvbyli wekvm AvQ| AvgwiKvZ RR mvne`iKI msm`i gvag cvm Kwiq wbZ nq| mLvb RR nIqvi AvM Zv`i evqvWvUv msm` ck Kiv nq| ZviciI hw` cևqvRb nq, cvjvgUi fvU cwmWU wbevPb nZ cvij wb`jxq ewivI Zv mLvb _K wbevwPZ nZ cvib| AvRK 65 kZvsk msm` m`m eemvqx| Zviv fvU wKbZ ciQb ej mvwbZ nq Mjb| Avi Ab KD mvwbZ bv? MYZvwK bv? GUv nZ cvi bv| mevBK hywev`x nZ ne| GKRb wbevwPZ njB wZwb MYZvwK nq hvb bv| ZˡveavqK miKvii gvbUv njv Avmj GKRb bvqevb idvwi| kL nvwmbv Zv wbqB GKUv myy wbevPb Pvb| myy wbevPb nj AvIqvgx jxM wRZe bv- GB fq Kb? Rqi Rwic Abymvi Zviv bvwK wRZ hveb Zvnj GKUv bvqevb idvwii Aaxb wbevPb nj AvIqvgx jxMi mgmv wK?

 

wbevPbKvjxb miKvi cևk wZwb GKwU c֯vebv Zyj aib G mgq| ejb, `ki wewkRb`i GKwU ZvwjKv Zwi Ki Zv c-cwKv I iwWI-wUwfi gvag cPvi KiZ ne| mvaviY gvbyl Zv`i KviI wei Kvb `ybxwZ, ^RbcxwZ I Ki duvwKi AwfhvM _vKj Zv Dvcb Kivi myhvM cveb| IB ZvwjKvi ew`i wbq msm` AvjvPbv Ki 20 RbK AeZxKvjxb miKvi wnme wbhy Kieb| msm`i IB AvjvPbvq weivax `jmn wKvii wekl AvgY W. Kvgvj, e`ivRv Payix, Kv`i wmwKx, Avmg Ave`yi ie, wmwcwe I evm`i cavb, fvlvmwbK Ave`yj gwZb, mykvmbi Rb bvMwiKi (myRb) cwZwbwai DcwwZ wbwZ Kivi c֯ve Kib wZwb|

 

G wPwKrmvwe` ejb, AvIqvgx jxM `k kvw AvbZ cvij Zv bw`Z ne| wbRiv gZvq _K wbevPb KiZ wMq `k msNvZ mw Kij AvIqvgx jxMi wK jvf? RbMY wK Kvb Kvb ej w`qQ h, Zviv AvIqvgx jxMK fvU `e bv| AvIqvgx jxM Zv AbK KvR KiQ| 4000 WvviK Zviv PvKwi w`qQ| mgmv njv IB Wvviiv Mvg _vKb bv| cavbgx KVvi fve wb`k w`Z cvib AekB Mvg wZb eQi _vKZ ne| AvRK AvIqvgx jxM gwWKj KjRi Avmb 2000 evwoq w`K| gZvq Gj fvj KvR Kiev- GB K_v bv ej GB wZb gvm KvR Ki `LvjB Zv gvbyl fvU `e| ZvZ wbRi gZvq _vKZ ne Kb?

 

wZwb ejb, AvIqvgx jxM KvR KiQ AbK| wK jyUcvU Avi `ybxwZ nqQ evcK| wZwb ejb, eey 64wU Rjv KiQb| Avcbviv `kK weK`xKiYi Rb 10wU wefvM NvlYv `b| Zvnj MvgxY Dbqb ne| GZ vbxq miKvi weGbwc, AvIqvgx jxM mevB wKQy wKQy GjvKvq weRqx ne| KgywbivI `yGKUv Avmb weRqx nZ cvi| Zvnj Avgiv `LZ cviev Zviv eve RbMYi Rb Avmj wKQy KiZ cvib wKbv|

 

cwmWU Ave`yj nvwg` cm wZwb ejb, cwmWU mvne ejjb wZwb RjLvbvq AvQb| Zvnj wZwb cwmWU njb Kb? Pqvii Rb? miKvi ZvK wd LvIqv-wPwKrmv `e m Rb? GUvI GK aibi `ybxwZ| GUv nQ gvbwmK `ybxwZ| wZwb wbR wKvi _vKv Aevq RR kvgmywb Payix gvwbKK mgvjvPbv Kijb, Abvq KiQb ej frmbv Kijb| wZwbB cwmWU nq ZvK Avwcj wefvMi RR wnme gbvbqb wKfve w`jb?

 

hviv ZZxq kwi K_v ejb, ZvivI Zv KjKvZv, ev^, evvjvi wPwKrmv bb| Avwg Zv Avgvi PvLi Acvikb Avgvi wbRi nvmcvZvjB KiwQ| mvo wZb nvRvi UvKv LiP Ki|

 

mRxe IqvR` Rqi mgvjvPbv Ki wZwb ejb, Rqi gZv jvK wbevPb Kie, fvj K_v| wK Zvi AvM gvwKb hyivi bvMwiKZ Qo Gj fvj nq|

 

msm`mn wewfb dvivgi gqv` 5 eQi _K Kwgq Pvi eQi Kivi c gZ `b wZwb|

 

RvwZmsNi gaZv cm wZwb vf cKvk Ki ejb, RvwZmsN, eUb, AvgwiKv Kb gaZv Kie? Kb wbR`iK AcgvwbZ Kiev? `yB bx wK 100Uv jvKI evQvB KiZ cviQb bv? GKRb jvKI wekvm KiZ cviQb bv? `ki mgmv AbK| mgvavbi Rb Kvb KvRwU AMvwaKvi wfwˇZ Kiv cևqvRb- Ggb cևki Reve Wv. Rvdijvn Payix ejb, msweavbUv Avg~j cwieZb KiZ ne| `ybxwZ me kl Kiv hve bv| wK Mwie gvbyli Ici `ybxwZ Zv e Kiv hvq| bMi Avi Mvgi gvbyli elg KgvZ ne| GUv KiZ bv cvij ^vaxbZv A_nxb _K hve|

 

ZZxq kwi Dvb wbq Pjgvb AvjvPbv cm wZwb ejb, ZZxq kwi K_v Zv ejQb evgcw, Kgywbiv| Zviv mvivRxeb Rbm welqi m K_v ejQb| wK Zviv gZvq Gm RbMYK wK `eb m evcvi Avgv`i Kvb AwfZv bB| Zviv Zv GLbI GKUv BkZnvi w`Z cvibwb| Zviv msweavbi wK cwieZb Avbe, ^v LvZ wK Kieb? eRvwZK KvvwbK wKfve wbqY Kieb? `ybxwZ Kgvbvi Rb Zv`i bxwZ wK ne? MYZi eywbqv`, bvix gZvqb, Bmjvgx cvwievwiK AvBb, UvbwRU, wZv, Uv eev, wekwe`vjqi MYZvqb, miKvwi KgPvix`i `ybxwZ iva Zviv wK Kieb Zv Zv Kibwb| wZwb ejb, ZZxq kwi K_v hviv ejb, Zviv Zv wmMviU Lvb| Zvnj GB wZKi welq wKfve gvKvwejv Kieb?

 

agxq ivRbxwZi cևk wZwb ejb, nvwmbv hw` NvlYv w`q cuvP Iqv bvgvR Avi mKvj KviAvb kixd coZ cvib, gwZqv Payix hw` NvlYv w`q cuvP Iqv bvgvR coZ cvib Zvnj Ryi`i wbevPb KiZ `vl Kv_vq? mevB Zv GKB iKg| - gvbeRwgb

 vbxq mgq : 01100 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag