AmaderShomoy.comhome


wgki wK Mnhy Avmb?


W wicvU : gynv` gyiwmi cZbi ci wgki Gevi i nqQ mv`vwqK `vv৷ Avi mB `vv gvKvwejvq wbivcvevwnbxi m Bmjvgcw`i msNl wbnZ nqQb cywjki kxlvbxq GK KgKZv wmwiqv Bmy hLb wKQyUv w_wZq coQ, ZLb Aveviv D nq DVQ wgki৷ gyiwmi cZbi ci Ki`vkvq Avkq bq Bmjvgcwiv৷ G mvni c_g IB GjvKvi wbqY wbZ Awfhvb Pvwjq e_ nq wbivcvevwnbx

 

ZvB enwZevi fviB cywjk I mbvevwnbx h_fve mLvb Awfhvb i Ki৷ G mgq `y'ci msNl wbnZ nb wMRv cև`ki mnhvMx wbivcv cwiPvjK Rbvij bvwej dvivM৷ mLvb _K iKU PvwjZ MևbW, wecyj cwigvY Amn 15 RbK AvUK Ki wbivcvevwnbx

 

cmZ, Kvqiv wekwe`vjq gyiwm mg_K`i mnvqZv Ges H A‡j mwnsmZvi AwfhvM Avbv nqQ Zv`i wei৷ MZ gvm IB GjvKvi wbqY wbZ wMq cvY nvwiqwQjb 11 Rb cywjk m`m

 

ivxq Uwjwfkb `qv ee ^iv gYvjqi gyLcv Rvbvb, ZvwjKvfy 140 ewK LyuRZ Ki`vkvq nwjKvi Unj w`Q৷ IB GjvKv _K me Rw Ges Acivax`i ei Kiv bv ch wbivcvevwnbx wekvg be bv

 

AvZ fxZ msLvjNyiv

wgkii `wYv‡ji Avi GKwU kni `vjMvq AvZi mv_ w`b KvUvQb wL agvej^xiv৷ GK jvL 20 nvRvi Awaevmxi ga 20 nvRviB wLvb৷ GiB ga Ki Bmjvgcwiv cvqB Zv`i gwK w`q hvQ h wbivcvevwnbx Avi ewkw`b Zv`i iv KiZ cvie bv

 

gyiwmi cZbi ci Bmjvwg Kicwiv IB GjvKvwUZ Rov nZ _vK৷ mmgq Zviv wLvb`i evwoNi I eemv cwZvb Avb w`qQ, jyU cvU PvwjqQ৷ MZ AvM gyiwm mg_K`i Ici wbivcvevwnbxi Awfhvbi ci Zv`i mwnsmZv Pig ic bq৷ wLvb`i 40wU evwo-Ni cywoq `q Zviv৷ `vjMvi GKgv Kv_wjK wMRvq nvgjv Pvjvbv nq, Pvjvbv nq jyUcvU৷ mmgq 50wU cwievi `vjMv Qo Ab Avkq wbZ eva nq

 

wbivcv e_, fqven cwiwwZ

`vjMvi vbxq GK wLvb Awaevmx Rvbvjb, gymwjg I wLvb`i ga mgZv bB ej AvM _KB AwfhvM wQj Zv`i, gyiwm gZvq Gj hv Aviv eo hvq৷ Avi 3 RyjvB gyiwmi cZbi ci cwiwwZ fqven nq IV৷ Zv`i aviYv, wbivcvevwnbx Zv`i memgq wbivcv w`Z e_ nj cwiwwZ Aviv fqven ne

 

MZ mvgevi `vjMvi wbqY wbZ Awfhvb Pvjvq wbivcvevwnbx৷ 130 Rb AvUK nq৷ kni cևek KiZ Ges ei nZ cwZwU gvbyl I hvbevnb Zjvwk Ki cywjk৷ evmvq evmvqI Pj Zjvwk৷ Ze vbxq Bmjvgcw`i `vwe, Rw Awfhvbi bvg Zv`i nqivwb Kiv nQ৷ GgbwK kniwUK nZvhi w`K Vj `qv nQ ej mZK Ki w`qQb GK Kicw

 

vbxq wMRvi hvRK dv`vi Avevnvg Rvbvb, MZ KqK `kK IB GjvKvq mv`vwqK `vvi Kvbv jY `Lbwb wZwb৷ wK 2012 mvji Ryb gvm gyiwm gZv bqvi ci wPUv cyiv e`j hvq৷ e`j hvq vbxq Bmjvgcw`i AvPiY৷ Zviv JZ AvPiY KiZ _vK, hb cևZKB GK GKRb gyiwm

 

dv`vi ejb, AbK gymwjg cwievi Zv`i mvnvh GwMq GjI Zviv Zv`i wbivcv wbwZ KiZ cviQb bv৷ Ze GLbv Zvi wekvm eo eo cwievii KZv ew`i mnvqZvq G mwnsmZv e nIqv me৷ GgbwK AvmvwmqUW cm (Gwc) Ges vbxq ek wKQy MYgvag hLb Zv`i mvvrKvi wbwQj, ZLb Bmjvgcw`i GKwU wgwQj Zv`i GB ej avIqv Ki h MYgvag me mgqB Zv`i wec

 

MZ 3 RyjvB gyiwmi cZbi ci G ch `yB nvRvi gvbylK AvUK Kiv nqQ wgki, hv`i ewkifvMB gyiwm mg_K৷ wbnZ nqQ kZvwaK cywjk৷ m~: wWWweD 

vbxq mgq : 01100 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag