AmaderShomoy.comhome


cv mZy wbgvY `wi nj cK eq Aviv evoe!


gyKzj nvq`vi: wbevPbx WvgvWvj wKsev Uvi cwqvi `xNm~wZvi dj, cv mZy wbgvY `wi nj cK eq Aviv evoe ej Avkv KiQb A_bxwZwe`iv| G Qvov b`xi gvIqv cv mvwZK fvObi dj mZyi wWRvBb cwieZb AvbZ nZ cviI ej gZ Zv`i| G Aevq `ybxwZ wbq Rj Avi Nvjv bv Ki g~j mZy wbgvYi w`K miKviK gbvhvMx nevi civgk A_bxwZwe``i| 

PjwZ eQii 26k Ryb cv mZy cKi g~j mZy wbgvYi Rb c_g cei `ic Avn&evb Ki hvMvhvM gYvjq| Gi avivevwnKZvq 4wU cvK hvM wVKv`vix cwZvbi ga Kvwiqvi 2wU I Pxbi GKwU cwZvb `ic msMn Ki| ci Abvb cwZvbi AskMnY wbwZ KiZ `ic msMևni mgqmxgv 2 gvm evovq miKvi|

Gi AvM MZ 15B gvP A_ msv gwmfv KwgwUi eVK, cv mZy cKi RvwRiv cv mshvM moK wbgvY h_fve Avyj gvbg wjwgUW I GBPwmGg-K wVKv`vi wnme wbqvM `q miKvi| ci 20k AvM we`yr kb, gvUj, wimvU I ^vK`i mg^q MwVZ mvwfm GjvKvi Rb `ic Avn&evb Kiv nq| Aekl PjwZ gvm b`x kvmbi Rb 7 nvRvi KvwU UvKvi `ic Avn&evbi K_v Rvbvb hvMvhvMgx Ievq`yj Kv`i|

Ze cK GLbv Avkvbyic AMMwZ nqwb ej gb Kib A_bxwZwe`iv| `ki ^v_B cv mZy cK `ybxwZ wbq Rj Nvjv Kivi cևqvRb bB ej gZ Zv`i|

Gw`K, e`wkK gy`vi mieivn Ges cK eq wbq GLbv wbwZ nZ cviQb bv A_bxwZwe`iv|

G Aevq wbevPbx WvgvWvj mˡI G-eQii gaB g~j mZyi wbgvY KvR i Kivi KvhKi c`c wbZ miKvii cwZ Avn&evb Rvbvb A_bxwZwe`iv| mgq wUwf  

vbxq mgq: NUv, 20 mޤ^i 2013  
pag