AmaderShomoy.comhome


Lvj`v wRqvi eo Mjvq K_v ejvi myhvM bB


W wicvU : cvmZyi `ybxwZ wbq weGbwc bZv ij Kexi wiRfxi eei Reve Z_gx nvmvbyj nK Bby ejQb, gnvRvU miKvi `ybxwZK ckq `q bv| cvmZy cK `ybxwZi lohi evcvi BwZga eev bqv nqQ| AviI KD RwoZ _vKj Zv`i weiI eev bqv ne| G wbq RbMYi Kvb AwfhvM _vKj Avgiv Zv gv_v cZ be| wK wbRi kvmbvgj cy Ges gx`i mxgvnxb `ybxwZi evSv gv_vq wbq Lvj`v wRqv ev Zvi `ji bZviv hw` eZgvb miKvii `ybxwZ wbq K_v ejb, Zv hywhy bq| `ybxwZ wbq eo Mjvq K_v ejv Lvj`v wRqvi kvfv cvq bv| Z_gx AvR `ycyi Kywqvi wgicyi DcRjvi Luvoviv miKvix cv_wgK we`vjqi bewbwgZ feb Dvab kl mvsevw`K`i KvQ G me K_v ejb| gx mvsevw`K`i GK cևki Reve ejb, Lvj`v wRqv ZˡveavqK miKvii `vweZ mviv `k Pl eovQb| wK ZˡveavqK miKvii Aaxb AbywZ 1996 I 2008 mvji wbevPb Kb Dwb gb bbwb, RvwZi KvQ Zvi evLv w`Z ne| G mgq Rjv Rvm` mfvcwZ Mvjvg gnvwmb, mvaviY mv`K Avyj Avjxg ^cbmn vbxq bZe` I ckvmwbK KgKZviv DcwZ wQjb| gvbeRwgb 

vbxq mgq : 01100 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag