AmaderShomoy.comhome


ggZvi bZyb Awdm


W wicvU : gnvKiYi wVKvbv Qo nvIovq GBPAviwewmi bZyb Awdm DVQb cwgei gyLgx ggZv e`vcvavq| nvIovi bevb evwoi Qq _K PZjv ch gyLgxi bZyb GB Awdmi bKkv cvIqv MQ|

 

Rvbv hvq, bevb wewsq 15 Zjvq `wY cv Nul Zwi nQ gyLgxi emvi RvqMv| cwg w`Ki `qvj Nul Ges c~e w`K gyL Ki emeb gyLgx| mvgb AaevKvi _vKe Uwej I KqK mvwi Pqvi|

gyLgxi Nii GKevi jvMvqv _vKQ AvwU P^vi| hLvb wKQyYi Rb mgq KvUvZ cvieb gyLgx| bKkv Abymvi gyLgxi Nii GKcv w`q GMvjB Zvi mwPei emvi RvqMv| wVK Dv w`K emeb gyLgxi ewMZ mnKvwi|

 

AviKUy GMvj, gyLgxi m `Lv KiZ Avmv gx`i Acv Kivi ev emvi RvqMv| cvkB _vKQ mywekvj Kbdvi ig| Avi wjdUi KvQvKvwQ _vKQ gyLgxi m Ab hviv `Lv KiZ Avmeb Zv`i emvi RvqMv|

 

Gi wVK wbPi ZjvZB emeb gyLmwPe| gyLmwPei Nii cvkB ^ivmwPei emvi RvqMv| Dvw`K cici  mvi w`q iqQ gyLgxi mwPevjqi IGmwW`i Ni| GKevi cwgcv iqQ KvwebU mwPe Ges Zvi cvkB hyMmwPei Ni| GB P ZjvZB AviK cv iqQ wgwUs ig| Zvi cvki GKwU Ni emeb ivR cywjki gnv wb`kK ev wWwR|

 vbxq mgq : 01100 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag