AmaderShomoy.comhome


mvfvi fyj wPwKrmvq ivMxi gZyi AwfhvM nvmcvZvj fvsPyi-jyUcvU


W wicvU : mvfvii Gbvg gwWKj KjR nvmcvZvj fyj wPwKrmvq ivMxi gZyK K` Ki ivMxi cwievi I wev ^Rbiv nvmcvZvjwUZ nvgjv Pvwjq fvsPyi KiQ ej AwfhvM cvIqv MQ| MZKvj enwZevi mܨvq GB nvgjvi NUbv NUQ|

 

nvmcvZvj my Rvbv hvq, eyaevi mKvj mvo 8 Uvq mvfvi ci GjvKvi fvMjcyi gnjvi Rwnij Bmjvgi x cm~wZ wjRvK (25) mvb Rb`vbi Dχk mvfvi Gbvg gwWKj KjR nvmcvZvji MvBbx wefvM fwZ Kiv nq| enwZevi mKvj wmRvii gvag IB cmywZi GKwU cy mvb Rb `b| Gi ci _KB cmeKvjxb RwUjZvq AwZwi iiY Zvi Aevi AebwZ nj enwZevi weKj nvmcvZvji wbwei cwiPhv K` (AvBwmBD) wPwKrmvaxb Aevq IB ivMxi gZy nq|

Gw`K ivMxK fyj wPwKrmv w`q gZyi AwfhvM ewnivMZ `ye˩ I  ivMxi ^Rb`i gvigyLx AvPiY KgKZv KgPvixiv fxZ m nq AvZiv_ Ab Avkq wbj `yeiv nvmcvZvj _vKv iZcyY bw_ I KvMRc jyUcvU I ZQbQ Ki KvDUvii Kvk iwZ  bM` 2 jvL 98 nvRvi 3k 44 UvKv jyU KiQ ej AwfhvM KiQ nvmcvZvj KZc|

 

ci A cwZvbi KZeiZ wbivcv ix  I cywjki nc ewnivMZ hyeKiv cvwjq MjI fyj wPwKrmvi Re iwUq nvmcvZvj nvgjv Pvwjq KgKZv KgPvix`i gviai, fvsPyi, ZQbQ I jyUcvU Kivq eZgvb mswk KZc Pig DM, DrKv I wbivcvnxbZvi ga iqQ ej AwfhvM KiQ nvmcvZvj KZc|

 

GNUbvq nvmcvZvjwUi wmwKwDwiwU mycvifvBRvi kL AvjvDwb Avng` ev`x nq mvfvi gWj _vbvq GKwU AwfhvM `qvi c֯ywZ wbQ ej Rvbv MQ|

 

Gevcvi mvfvi gWj _vbvi fvicv KgKZv (Iwm) gvdv Kvgvj ivMxi gZyi NUbvwU wbwZ Ki ejb, ivMx gviv hvIqvi Kvib nvmcvZvj KZci mv_ fyj eySveywSi Kvib mvgvb DRbvi mw nj ci Zv mgvavb nq MQ| 

vbxq mgq : 01100 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag