AmaderShomoy.comhome


RvgvqvZ wkweii nvgjvq AvnZ gywRebMi _vbvi IwmK XvKvq ciY


AvviRRvgvb,gnicyi _K:  gnicyii gywRebMi DcRjvi MwibMi cywjki m RvgvqvZ wkweii msNl AvnZ gywRebMi _vbvi Iwm iweDj nvmbK DbZ wPwKrmvi Rb XvKv gwWKvj KjR nvmcvZvj ciY KiQ gnicyi Rbvij nvmcvZvji KZeiZ wPwKrmK|

 

  evi `ycyi 1Uvi w`K AvnZ Iwm iweDj nvmbK wbq GKwU Av^yj XvKvi D`k iIqvbv nqQ|

 

DjL,MZKvj enwZevi mKvj gywRebMii MwibMi Mvg RvgvqvZ wkweii bZvKgxiv niZvj mg_b moK Aeiva KiZ Mj cywjk Zv`i evav `q| G mgq RvgvqvZ-wkweiKgxiv cywjki Dci BUcvUKj I `wkq A wbq nvgjv Pvjvq| GZ cywjk cwiwwZ wbqY AvbZ KqK ivD wj I wUqvikj wbc Ki|

 

G NUbvq GK RvgvqvZ Kgxi gZz nq| AvnZ nq gywRebMi _vbvi Iwm iweDj nvmbmn cywjki 5 m`m Ges RvgvqvZ wkweii AZ 15 m`m|

 

vbxq mgq: 1717 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag