AmaderShomoy.comhome


hyvcivai wePvi, evm WvBfvi Avi Pv weZvi K_v


wekl cwZwbwa: Avyj Kv`i gvjvi gZy`i ivqi ci evsjv`k hyvcivai wePvi GK bZyb gvo wbqQ| mwnsmZv GiBga Qwoq coQ| `yB w`b niZvji ci AviI niZvji Avfvm w`qQ RvgvqvZ| evsjv`ki mxgv cwiq AvRvwZK msev` gvagI AvjvwPZ nQ hyvciva wePvii Bmy| 

KvZvi wfwK Uwjwfkb Pvbj AvjRvwRivi AbjvBb msiY G wbq cKvwkZ nqQ GK `xN cwZe`b| wRkvb Lvbi jLv cwZe`bi wkivbvg- wwU wWbvD evsjv`k W_ mU| Kv`i gvjvi gZy`i cUf~wg Avi cwZwqv wbq evsjv`ki bvbv kYx-ckvi gvbyli m K_v ejQb wicvUvi|

GZ ejv nqQ, Kv`i gvjvi hLb hvexeb Kviv` nq ZLb Zv AbKK Lykx KiZ cviwb| GLb hLb ZvK gZy` `qv njv Zv AbKK AviI ewk msy KiQ| 15 KvwU gvbyli `kwU GLb cyivcywi wef| evsjv`ki eng Bmjvgx `j RvgvqvZ Bmjvgxi bZviv gywhyKvjxb nZv, alY, MYnZvi gZ Aciva Awfhy| 

Avbvqvij nK bvgi GK evm PvjK, hvi wcZv GKRb gywhvv wQjb wZwb ejb, ivRvKviiv Kvvi Ges wUDgvii gZ| Zv`i AekB KU djZ ne| Zviv hgb gywhyi mgq Kvb KiYv `Lvbwb GLb Zv`i cwZI Kvb KiYv `Lvbv DwPZ bq| 

deqvwiZ RvgvqvZi mnKvwi mUvwi Rbvij Kv`i gvjvK 6wU Acivai ga 5wUZ `vlx mveZ Ki hvexeb Kviv` `qv nq| h kvwZ AbKi KvQB bgbxq gb nq| hvi cwZwqvq XvKvi cvYK` kvnevM qvi Mo DV Av`vjb| hLvb _K Kv`i gvjvi duvwm `vwe Kiv nq| RvgvqvZ Bmjvgx memgqB Zv`i bZv`i wb`vl `vwe Ki AvmQ| RvgvqvZi AvBbRxex GWfvKU ZvRyj Bmjvg ejb, gywhyi mgq Aciva msNwUZ nqwb Zv Avgiv KLbI ewjwb| Acivai wePviiI Avgiv weivwaZv Kwiwb| wK wbivciva gvbylK muvRv w`q bvq wePvi me bq| GBme gvbyliv wb`vl Ges ivRbwZK DχkB Zv`i wePvii gyLvgyLx Kiv nqQ| 

eMvi`i bZZB kvnevM Av`vjb Mo DVwQj| h eMvi`i KD KD bvwK wQjb| hv hyvciva BmyK GKmgq mKyjvi Ges Bmjvgcx`i msNvZ cwiYZ Ki| RvgvqvZ hyvcivai wePviK Bmjvgi Ici AvNvZ wnme cPvi Ki| Abw`K, miKvi RvgvqvZK weePbv Ki mvmx Ges hyvcivax`i `j wnme| miKvi RvgvqvZK DrLvZi Pv KiQ| e msNvZ AbK gvbyl GiBga gviv MQb| 

GK chvq g Avwefve NU bZyb kw ndvRZ Bmjvgi| Bmjvg ivq Zviv `p cwZ| evsjv`ki cavb weivax `j weGbwc GBme agxq `jK mg_b Ki| AvIqvgx jxMi dvU digi agxq Reve wnme GBme `jK weePbv Ki weGbwc| 

Kv`i gvjvK GLb gZy` `qv nqQ| evsjv`ki BwZnvm mywcg KvU GB c_g KviI hvexeb Kviv`ЇK evwoq gZy` w`jv| h cwqvq Zv `qv nqQ Zv wbq ck DvwcZ nqQ| AvBbi f~Zvc KvhKvwiZvI hvi ga Afy| muvRv evovZ miKvii Avwcj `vqii myhvM bv _vKjI kvnevMi `vwei cwZ AvBb mskvab Ki miKviK G myhvM `qv nq| Ze `ywbqvi BwZnvm gvjvi NUbvwU GKevi bwRiwenxb bq| byigevM UvqvjI Avwcji myhvM wQj bv| Rvgvb wePvi eevqI bvRx`i wePvi nqQ f~Zvc AvBb| 

Ze hyvciva wePvi wbq evsjv`ki mgvR wefwi Qwe cwivi nq wQwKyi ingvb bvg XvKvi GK ZiY Pv weZvi K_vq| wZwb ejb, hyvcivai wePvi fviZxq cwiKbvi Ask| evsjv`k _K BmjvgK DrLvZi RbB G cwiKbv Kiv nqQ| Zv`i cwiKbv evevqbi c_ eo evav gvIjvbv `jvIqvi nvmvBb mvC`x| h KviY Zviv ZvK we`vq KiZ Pvq| AvjRvwRiv

vbxq mgq: 1725 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag