AmaderShomoy.comhome


ivRbMi fvBqi nvZ fvB Lyb


gn`x nvmvb igx, gjfxevRvi _K: gjfxevRvii ivRbMi DcRjvi wgwUcyi Mvg dzdvZv fvBqi nvZ gvgvZv fvB Avj Avwgb(23) Lyb nqQ|

evi fvi wPwKrmvwab Aevq wmjU Imgvbx gwWKvj KjR nvmcvZvj Zvi gZz nq|

vbxq m~ Rvbv hvq, cvwievwiK Kjni Ri ai enwZevi weKvj `ycwievii m`m`i ga K_v KvUvKvwU nq| G NUbvi Ri ai dzdvZv fvB mvBdzj, mvgmyj I AvwRR Ms Avj-Avwgbi evwoi cvk gby b`xi Zxi Zvi Dci nvgjv Pvjvq|

 

 iZi AvnZ Aevq ZvK c_g ivRbMi ^v Kgc bqv nj Zvi Aev AvksKvRbK nj ZvK wmjU Imgvbx gwWKvj KjR nvmcvZvj fwZ Kiv nq|

vbxq mgq: 1746 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag