AmaderShomoy.comhome


Wgivq Mnea~i jvk Dvi


W wicvU : ivRavbxi Wgivq GK Mnea~i MjvKvUv jvk Dvi KiQ cywjk| wbnZi bvg Avdmvbv eMg (26) | Zvi ^vgxi bvg Avyj Kwig|

 

evi mKvj mvo 8Uvi w`K jvkwU Dvi Kiv nq| Wgiv Rvbi mnKvix cywjk Kwgkbvi wgbnvRyj Bmjvg Rvbvb, mKvj vbxq jvKRbi `Iqv Leii wfwˇZ mviwjqv ebMi GjvKvq wMq Mnea~i MjvKvUv jvk Dvi Kiv nq|

 

wZwb Rvbvb, evi fvii h Kvbv mgq G nZvKv msNwUZ nZ cvi| NUbvi ci _K wbnZi ^vgx Avyj Kwig cjvZK iqQb|

 

cvwievwiK Kjni KviY G NUbv NUZ cvi ej aviYv Kiv nQ| Ze welqwU GLbv cwivi bq| G welq Z` PjQ ej RvwbqQb wgbnvRyj Bmjvg|

 

 

jvk gqbvZ`i Rb mvi mwjgyjvn gwWKvj KjR nvmcvZvj (wgUdvW) cvVvbv nqQ| m~: evsjvwbDR

vbxq mgq: 1755 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag