AmaderShomoy.comhome


ivRkvnxZ b`xZ Wye ei gZz


gwneyj Aviwdb, ivRkvnx _K:ivRkvnx wRqvbMi GjvKvi cv b`x _K Ave`yj Mdyi bvg  GK ewi jvk Dvi Kiv nqQ|

 

 Zvi evwo ivRkvnxi Mv`vMvox DcRjvi cgZjxZ|

 

evi `ycyi mvo 12Uvi w`K ivRcvov _vbv cywjk Zvi jvk Dvi Ki|

 

gnvbMixi ivRcvov m~ Rvbv MQ, enwZevi mKvj Ave`yj Mdyi Mv`vMvox DcRjvi cgZjx GjvKvi cv b`xi WygKwj NvU  Mvmj KiZ bvgb| G mgq b`xi cvwbi mvZ wZwb Zwjq hvb|

w`bfi LvuRvLyuwR KiI ZvK cvIqv hvqwb|

 

 evi `ycyi mvo 12Uvi w`K Mdyii gZ`n wRqvbMi fm IV|  GjvKvevmx _vbvq Lei w`j cywjk NUbvj wMq IB ei jvk Dvi Ki| jvkwU Zvi cwievii KvQ nvi Kiv nq ej Rvbvb Iwm|

 

vbxq mgq: 1828 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag