AmaderShomoy.comhome


AvMvgx 27 mޤ^i D`hvwcZ ne igvZb mvjvqgvZg gjv 2013


W wicvU: AvMvgx 27 mޤ^i igvZb mvjvqgvb gjv 3q evii gZv RvZxq bvUkvjvq AbywZ nZ hvQ| w_qUviIqvjvi  D`vM wewfb bvU`ji AskMnY 2007 I 2009 mvj AZZ mdjZvi m gjv D`hvwcZ nq| Gm Gg mvjvqgvbi 60Zg RevwlKx cvjbi j GeviKvi AvqvRbKvix `j w_qUvi AvU BDwbU| gjvq AskMnY KiQ AviI 8wU bvU`j| G bvU`jjv njv- AviYK bvU `j, myePb bvU msm`, cvPbvU, cvYgvi, ^c`j, eUZjv, HwKK w_qUvi, Zxi`vR|

MZ 16 mޤ^i iveevi weKj 5Uvq RvZxq bvUkvjvi mwgbvi ig gjvK wNi GK msev` mjbi AvqvRb Kiv nq| GZ DcwZ wQjb gjv D`hvcb KwgwUi AvnvqK- gvnv` evix, m`m mwPe- AbZ wniv, nvmvb kvnwiqvi, evsjv`k c_ bvUK cwil`i mvaviY mv`K wgRvbyi ingvb, Kvgivgvb b~i, AwmZ Kzgvi, gv. Lvik` Avjg, `xcK mygb cgyL|

msev` mjb w_qUvi AvU BDwbU Gi cavb mg^qKvix I gjvi AvqvRK KwgwUi AvnvqK gvnv` evix ejb, G eQi Gm Gg mvjvqgvbi 60Zg RevwlKx| gv 48 eQii RxebKvj wZwb wjLQb 30wUiI ewk bvUK, wb`kbv w`qQb AviI ewk| ^ZtZ Awfbq Rxe Ki ZzjZb g‡K| GKvavi wjLZb Mvb, KiZb myi| GK Sov nvIqvi gZv wZwb evsjv bvUK w`jb wfbgvv| Gm Gg mvjvqgvb Gi vcvwg wQj wkK wNi| `yg~ji evRvi G vcvgxi AvR eov Afve| gywhy wfwK Am`vwqK PZbvi h exR wZwb ecY KiwQjb Zv Avgiv Qwoq w`Z PvB me| Avgviv Gm Gg  mvjvqgvbi vcvgxZ DxweZ nq AvjvwKZ KiZ PvB w_qUvi Ab| bZzb cR Zuvi Kgi PPv GLb mgqi `vwe| Avi ZvB G AvqvRb AskMnYKvix ZviY Dj G mgqi Lvcv mKj bvUKgx| G gjv hKvbv `ji Avnvb `ki hKvbv vb nZ cvi|

mvjvqgvb gjvi wevwiZ w`K Zzj aib m`m mwPe Ab wniv ejb, 27 mޤ^i weKj mvo 3 Uvq i ne igvZb mvjvqgvb gjv 2013| gjvq 9 bvU msMVbi j _vKe| j bvU`jjv wbR`i wewfb cvidig c`kb Kie| mܨv 7Uvq bvUKgx`i wRvmvq Gm Gg mvjvqgvbi Ici AvjvPbv Abyvb _vKe| AvjvPbvq Ask beb ZvwiK Avbvg Lvb, gvbvb nxiv cgyL|

mܨv mvo 7Uvq _vKe eVK| welq : mvc`vwqK gjev`i Dvb ivRbwZK msKU: bvUKgxi `vqeZv G we| G welq g~j ee Dcvcb Kieb gwd`yj nK| Gici cwZ eQii gZv GeviI c`vb Kiv ne Gm Gg mvjvqgvb cևYv`bv| me kl w_qUvi AvU BDwbU cwiekb Kie Gm Gg mvjvqgvbi iPbv I W. gvn` evixi wb`kbvq MxwZbvU Rbg `ytLx gv| Gici GRvR evixi wb`kbvq Gm Gg mvjvqgvb Gi wewfb iPbv _K KvjvR cvidig  wewfb cwiewkZ ne|

gjv D`hvcbi Rb 33 m`mwewk AvnvqK KwgwU MVb Kiv nqQ| KwgwUZ AvQb- Kvgvj evqRx`, kvn Avjg `yjvj, dqR Rwni, AvRv` Aveyj Kvjvg, Avkxl L`Kvi, mwjg kvgmyj `v Payix, wgRvbyi ingvb, BkivZ wbkvZ, iZb wmwKx, nvmvb kvnwiqvi, kvnxbyi ingvb, Avwgbyi ingvb gyKzj, KvgvjDwb Kwei, AvKZvivgvb, Avnv` wMqvm, gvid Kexi, AjvK emy, KvRx ZwdKzj Bmjvg Bgb, Rvwn` wicb, gxi Rvwn`, mvwgbv jyrdv wbv, gv. dLivgvb Payix, mvBd Avn`, Avjx gvngy`, Kvgivgvb b~i, AwmZ Kzgvi, Zcb nvwdR, Gm K evLvwi, gv. Lvik` Avjg, wRqv Dwb wkcb I `xcK mygb|

vbxq mgq: 1830 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag