AmaderShomoy.comhome


gjfxevRvi MYRvMiY gi KgxK Kywcq RLg


gn`x nvmvb igx, gjfxevRvi _K : gjfxevRvi knii MYRvMiY gi Kgx I mgvRZvwK QvdUi gjfxevRvi miKvwi KjR kvLvi  mveK mfvcwZ wjUb `e bv_ (28)K Kywcq RLg KiQ `yeiv|

enwZevi ivZ 9Uvq kniii Avng` gvbkbi myL G NUbv NU|

vbxq m~ Rvbvq, wjUb `ebv_ ivZ gvbkbi myL gUimvBKj wbq `vwoq _vKj `eiv ZvK Kywcq RLg Ki|

G mgq Zvi wPrKvi b vbxqiv ZvK Dvi Ki gjfxevRvi 250 khvwewk nvmcvZvj wbq Mj Zvi Aev AvksKvRbK nj wmjU Gg GwR Imgvbx nvmcvZvj cvVvbv nqQ|

vbxq mgq:1835 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag