AmaderShomoy.comhome


ivRkvnxZ AveviI eoQ cuqvRi `vg


gwneyj Aviwdb, ivRkvnx _K: ivRkvnxi wewfb evRvi AveviI eoQ cuqvRi `vg|

 

MZ wZb w`b _K cwZKwRZ 15 UvKv Ki `vg eo 80 UvKv `i wew nQ cuqvR|

 

MZ gjevi ch evRvi cuqvR wew nq cwZ KwR 65 UvKv `i| eemvqxiv ejQb, eya I enwZevi RvgvqvZi WvKv Uvbv 48 Nvi niZvji KviY  cuqvRi Avg`vwb KgQ| Avi ZvZB cwZ KwRZ `vg eoQ 15 UvKv Ki|

 

mvneevRvii GKRb LyPiv eemvqx Rvbvb, niZvji KviY cvBKvwi evRvi cuqvRi `vg cwZKwRZ 10 UvKv Ki eoQ| m KviY LyPiv evRviI `vg  eoQ|

 

wK cuqvRi ewaZ `vg Kgvi Kvbv mvebv AvQ wK bv m mK eemvqxiv Ki wKQy RvbvZ cvibwb|

 

Zviv ejQb, Kyievwbi C` AvmZ Avi cvq GK gvm `wi AvQ| ZvB GLbB h nvi cuqvRi `vg evoQ ZvZ Zviv nZvk|

 

Zv`i AwfhvM, ckvmbi c  _K Kvbv Z`viwK bv _vKvq Amvay eemvqxiv cuqvRmn wewfb cY`ei `vg evwoq w`Qb|

 

vbxq mgq: 1844 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag