AmaderShomoy.comhome


AvIqvgx jxMK Av`vjbi fq `wLq jvf bB: grm I cvwYm`gx


iRvDj Kwig, wmivRM cwZwbwa: grm I cvwYm`gx Avyj jwZd wekvm Ggwc ejQb, niZvji bvg gvbyl gi hyvcivax`i euvPvbv hve bv| wK Aciva wQjv wmivRMi ivqM DcRjvi `IfvM Mvgi BUfvUv kwgK gvmy` ivbvi| evbi KvQ UvKv wbZ Gm RvgvqvZ wkweii mvmx`i nvZ wbggfve Lyb nqQb wZwb| niZvji bvg gvbyl`i wRw Ki mvmi ivRZ Kvqg KiZ PvQ Zviv| evsjv`ki kvw wcq gvbyl RvgvqvZ wkweii Aea mvmi niZvjK mg_b Ki bv| RbwewQb weGbwc-RvgvqvZ G me Ki hyvcivax`i wePvi evbPvj KiZ cvie bv| AekB eZgvb miKvii Avgj hyvcivax`i ivq KvhKi ne|

 

 gx Aviv ejb,eez Kbv cavbgx Rbbx kL nvwmbvi AaxbB AvMvgx msm` wbevPb msweavb Abyhvqx mwVK mgq ne| wbevwPZ cavbgxi KvQB eZgvb cavbgx gZv nvi Kie| AvIqvgx jxMK Av`vjbi fq `wLq jvf bB| `ki bivR cwiwwZ mwKvix`i wKfve `gb Kiv hvq, Zv eZgvb miKvi Rvb|

 

wZwb weivax `jxq bxK msNvZi ivRbxwZ cwinvi Ki wbevPbgyLx nIqvi civgk `b| `ki Dbqb avivK AevnZ ivLZ AvMvgx wbevPb bKvq fvU w`q kL nvwmbvK weRqx Ki Amgv KvR kl Kivi myhvM `vb RbMYi cwZ Avnevb Rvbvb|

 

gx evi mKvj ejKzwP DcRjvi `jZcyi wWwM KjRi wZj GKvWwgK feb I Kvgvicvov AvjnvR wmwKv kvnRvnvb evwjKv DP we`vjqi eZjwewk GKvWwgK febi Dvab Dcj AvqvwRZ c_K AvjvPbv mfvq cavb AwZw_i ee wZwb G K_v ejb|

 

Kvgvicvovq ejKzwP DcRjv wbevnx KgKZv ngvqZ Dwb I `jZcyi BDwc Pqvigvb Avkvbyi wekvmi mfvcwZZ AbywZ Rbmfvq Aviv ee ivLb, DcRjv AvIqvgx jxMi mvaviY mv`K dRjyj nK miKvi, ejKzwP DcRjv cwil`i fvBm Pqvigvb Avyj nvwg` AvK`, gwnjv fvBm Pqvigvb mvwbqv meyi AvK`, ci Pqvigvb AvjnvR gwdR Dwb Lvb jvj, AvZvDi ingvb iZb cgyL|

 

vbxq mgq: 1853 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag