AmaderShomoy.comhome


ivRavbxZ Bqvevmn mvsevw`K Mvi


W wicvU : ivRavbxZ 248 wcm Bqvevmn emiKvwi wUwf Pvbj GmG wUwfi wbDRig GwWUi gvnvv` dqmvjmn (45) wZbRbK Mvi KiQ ive-3|ivBwRswewW

enwZevi ivZ 2Uv 40 wgwbU GB wZbRbK ivRavbxi kvnRvnvbcyii Mvb BUvibvkbvj nvUji l Zjvi 611 b^i K _K Mvi Kiv nq| ci mKvj 7Uv 50 wgwbU kvnRvnvbcyi _vbvq gv``e wbqY AvBb 19 (1)-Gi 9  (L) avivq gvgjv `vqi Kiv nq| gvgjv bs-21|

dqmvj Qvov MviKZ Aci `yBRb njb mvjvqgvb (40), Avyj gvbvb (42)|

evi mKvj kvnRvnvbcyi _vbv _K wZbRbK KvU cvVvbv nqQ|

kvnRvbcyi _vbvi wWDwU Awdmvi Dg Kygvi ivReskx ivBwRswewWK NUbvi mZZv wbwZ Kib|

Rvbv MQ, dqmvj GmG wUwfi UU cwWDmvi wnme KvR Kib|

AviKwU m~ Rvbvq, ivZ 1Uvq Awdmi wWDwU kl Ki dqmvj iviuvq LZ hvb| mLvb LvIqv kl Ki wZwb AviK eyi Rb Lvevi wbq evmvq hvwQjb| c_ ive Zv`i Zjvwk Pvwjq ZvK Zvi `yB mnhvMxmn AvUK Ki wbh hvq|

vbxq mgq : 0703 Nv , 20 mޤ^  2013 
pag