AmaderShomoy.comhome


kvixwiK wgjbi Y


W wicvU: ^vgx-xi ciii cwZ fvjvevmv cKvki GK iZc~Y w`K kvixwiK wgjb৷  GwU kvixwiK cևqvRbxqZvi ewntcKvkI eU| wK Avgv`i mgvR hb wkvi mgK vbi Afve AbK wKQyB AbKi Rvbv bB| G KviY GB AvjUvgWvb KvwiqvigyLx Rxeb Avcwb nqZv mxi K_v egvjyg fyjB MQb| ivZw`b ay Kvwiqvi Avi Kvwiqvi| Gfve mxK `xN Aenjvi KviY welqwU msmvi bvbv Akvw GgbwK weQ`I WK AvbZ cvi| Avmw RbvZ cvi gv`K, AcKg wKsev Ab Kvbv Aciva| G Zv Mjv kvixwiK wgjb wbqwgZ bv Kivi mvgvb Kydj, Gi Pq fqven cwiYwZI AvmZ cvi| Avmyb Rb bqv hvK, kvixwiK Pvwn`v ev fvjvevmv cKvki w`K QvovI ^vgx xi hb wgjbi Avi wK wK Y AvQ mme mK|

fvjv evqvg

^vgx-xi kvixwiK wgjb A-cZ hfve mvwjZ nq Zvi gvag eqvg Kvh Lye fvjvfve mvw`Z nq৷ Gi viv cPyi Kvjvwi LiP nq, dj Kvjiji gvv Kg nq, icevn fvjv nq, kvixwiK wgjb Kvh Avcwb 30 wgwbU eq Kij Avcbvi 85 Kvjvwi LiP nq৷ Avcwb GK mvn wbqwgZ nuvUv-Pjv Kij h cwigvb Kvjvwi LiP nq, mvn wZb w`b wbqwgZfve kvixwiK wgjb wj nj Avcbvi mB cwigvb Kvjvwi LiP ne৷ mviv eQi wbqwgZ ic kvixwiK wgjb wj nZ cvij 75 gvBj RwMs Kivi mgvb Kvjvwi Avcbvi kixi _K wbMZ ne৷

ivM cwZiva gZv euvovq

ivM cwZiva gZvi ev Avgv`i Bwgqyb wmg wVK ivLZ mvnvh Ki ^vgx xi kvixwiK wgjb cwqv৷ ivM cwZivai GwU _ivwci gZ KvR Ki, Gi gvag cvPb Kvh wVK nIqvi dj ivM cwZivaK gZvI my`p nq৷

RxebKvj evo

^vgx xi wbqwgZ myqvj AvwwfwU Avcbvi Avqy euvovq৷ Gi gvag kixii me A-cZ Ges me Z Lye fvjv fve KvR Ki৷ KviY kvixwiK KvhKjvc kixii wewfb Kvli ga AwRbi gvv ew Ki wewfb AwjK mPj ivLZ mvnvh Ki৷ GKw`K hLvb myqvj AwwfwUi viv kixi Kvjiji gvv mwVK _vK Zgwb Kvjiji gvv axi axi KgZ _vK৷ mvni wZbevi ev Zvi _K ekx evi kvixwiK wgjb nvUAvUvKi mvebvI Kwgq `q৷

ev_v _K gyw

wewfb Aaqbi viv Rvbv MQ, ^vgx xi kvixwiK wgjbi dj gv_v Ges nvoi Rqi ev_vi Avivg cvIqv hvq৷ IMvRgi AvM AwUvwmb ngvbi i mvgvb _K cuvP b euo hvIqvq Gvwdb ngvb wbtmZ nZ _vKvi dj gv_v ev_v, gvBMb Avi Av_vivBwUmGi ev_v _K Avivg cvIqv hvq৷ ZvB ev_v Kgvbvi Ilya bv Lq kvixwiK wgjbi Avb` DcfvM Kib Avi ev_v _K wbwZ cvb৷

wcwiqWi mgq ev_v Kg

hme x`i myqvj jvBd Lye fvjv nq Zv`i wcwiqWi mgmv Kg nq৷ mvaviYZt wcwiqWi mgq bvix`i (mevi bq) Lye ekx ev_v nq _vK৷ hv`i myqvj jvBd Kvb cKvi Amyweav _vK bv Zv`i GB mgq ev_vi AbyfywZ Kg nq৷ Avi kixwiK wgjbi w`K wVK _vKj wcwiqWi AvM bvix`i ga AbK mgq h mgmv `Lv hvq ZvI _vK bv৷

gvbwmK Akvw _K gyw

^vgx xi gvbwmK ckvw Avbvi w`K _K wbqwgZ kvixwiK wgjbi Afvm me _K fvjv৷ KviY kvixwiK wgjbi dj gb Drdyj _vK dj gvbwmK Akvw Kg nq৷

fvjvevmv evo kvixwiK wgjbi AvKlbi dj ^vgx-xi ga `~iZ Kg nIqvi m m gb Lykx mvwiZ nq৷ gbi D`vwmbZv `~i KiZ GB KvhKvwiZv fxlY Riwi৷ gvbwmK w`K _K weiwi bvbv KviY kvixwiK wgjbi dj `~i nq hvq৷ GB mvwbai dj mxi m mK fvjv nq Ges `yRbi ga fvjvevmv evo৷ h ^vgx-xi ga kvixwiK mK DbZgvbi Zviv Zv`i mKi Kvb mgmvq coj Zvi mgvavb GKm KiZ cvib৷

Kg gZv evo

^vgx xi kvixwiK wgjbi mgq nigvb wbtmiY nq ZvB gb kv _vK Avi wbii KvRi gZv evoZ _vK৷ wbqwgZfve kvixwiK wgjbi dj ewi heb AbK w`b ch eZgvb _vK৷ Gi gvag wdUbm jej evo৷ kvixwiK wgjbi dj ew mvivw`b ywZ Abyfe Ki৷ mvivw`bi KvR GB ywZi cfve `Lv hvq৷ Gi viv mvivw`bi Kvw _K Ges bvbv ivMi nvZ _K gyw cvIqv hvq৷

fvjv Nyg nq

kvixwiK wgjbi dj AwUvwmb nigvb wiwjR nq, dj wgjbi ci NygI Lye fvjv nq৷ ZvB hv`i Nygi Kvb Amyweav AvQ Zviv AwZ AekB GB cwZ Aej^b Ki DcKvi cveb৷

AvZwekvm evo

^vgx xi kvixwiK wgjbi dj ewi gb wPv Kivi gZv evo৷ Zvi fZiKvi mw Zvi gvbwmK ckvw, Zvi ga AvZwekvmi cwigvb evwoq Zvj৷

IRb Kg

^vgx xi kvixwiK wgjbi dj cPyi cwigvb Kvjvwi Kg nq, Zvi dj ewi IRb Kg৷ wbqwgZfve kvixwiK wgjbi dj cUi ~jZv nvm cvq, Avi gvsmckxZ RoZv Kg `Lv hvq৷ AbK jvLv UvKv eq Kib IRb Kgvbvi cQb| G Zviv DcKvi cveb|

m`h evo

^vgx xi kvixwiK wgjbKvj nigvb wbtmibi dj icevni gvv eo hvq| hvi cfve co ZKi Ici৷ GZ m`hi iwgQUv Qwoq co| Avcbvi mviv kixii gv`KZv Avcbvi ga wekl Avfv Avi KgbxqZv Avb৷ kvixwiK wgjb Kvj bvix`i kixi _K GvRb nigvb wbsmZ nZ _vK, hvi viv Zv`i Pyj Ges ZK AvKlbxq nq IV৷

kvixwiK wgjbi mgq mviv kixi GKcKvi v Pj Zvi viv wijvkbi dj kixi Kvb cKvi `vM _vK bv ev Zv axi axi jy nZ _vK৷

GQvovI

^vgx`i cvU Kvvi ceYZv Kg, nuvcvwb ev Ri _K gyw, hv`i dymdymi mgmv ev Ri nq Zv`i mgmvi mgvavbI nq _vK৷ KviY RiI GK aiYi DRbv| DRbvq (dfvi) DRbv ckgb Ki| hgbUv wel wel KvU|

Avkv Kwi weevwnZ `wZiv AvRKi cwZe`bi g~j ee _K DcKZ neb| mvgb Ab Kvbv cm wbq Avevi nvwRi nev| Avcbv`i mevi Rxeb myLx mg nvK| fvj _vKyb| 

vbxq mgq: 1910 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag