AmaderShomoy.comhome


Avjvgv BDmyd Avj-Kvihvwfi wei MdZvwi civqvbv


W wicvU : wekweLvZ Avjg xb Avjvgv BDmyd Avj-Kvihvwfi wei MdZvwi civqvbv Rvwi KiQ `kwUi mbv mgw_Z AZeZx miKvi|

 

wgmii wbivcv evwnbxi m`m`i nZvq Dvwb I `ki AfZixY welq nZci AwfhvM Avbv nqQ KvZvi emevmKvix G Avjgi wei|

 

wgmii wbevwPZ cwmWU W. gynvv` gyiwmK MZ RyjvB gvm mvgwiK Afyvb DrLvZi ci _KB `kwUi mbv mgw_Z miKvii wei KVvi mgvjvPbv Ki AvmQb Kvihvwf|

 

Gw`K, wgmii mbv Af~vb weivax bvkbvj Avjvq wgmievmxK evi _K mvnevcx wevf Kgm~wP cvjbi Avn&evb RvwbqQ|

vbxq mgq : 2025 NUv, 20 mޤ^i 2013 
pag