AmaderShomoy.comhome


Rvjvjvev` Gmvwmqkbi mvsevw`K mjb fvUvi`i wevZ bv nIqvi Avnevb


gvnv` mvC`, wbDBqK cwZwbwa : Rvjvjvev` Gmvwmqkb Ae AvgwiKv Bb&Ki KvhKix cwil` GK mvsevw`K mjb Kvbv AccPvi Rvjvjvev`evmxK wevZ bv nIqvi Avnevb RvwbqQ| MZ 19 mޤ^i enwZevi RvKmb nvBUi dzWKvU AbywZ mvsew`K mjb D`vvi ejb, MZ 16 mޤ^i 2013 mvgevi mܨvq Rvjvjvev` Gmvwmqkb Gi mvaviY mv`K Avng` wRjy mvne KvhKix KwgwUi Abygv`b Qvov GKK D`vM h msev` mjb Ki fyj I evbvqvU Z_ Dcvcb Ki Rvjvjvev`evmxK wevZ Kivi AcPv KiQb Zvi Rb Avgiv `ytwLZ Ges jwZ| Avng` wRjy mvnei `vwqZvbnxb GB AcKgi Rb AvgivI weeZeva KiwQ| Avcbv`i m`q AeMwZi Rb DjL KiwQ h, MZ 18 mޤ^i eyaevi Rvjvjvev` Gmvwmqkb Gi KvhKix cwil` GK Riix mfvq wgwjZ nq Avng` wRjy mvnei msev` mjb I Zvi eei welqei Dci wek` chvjvPbv Kiv nqQ| KvhKix cwil`i Riix mfvq Avng` wRjy mvnei `Iqv Z_i mZZv hvPvB Gi Rb D mfvq Z_ Abymvb I g~jvqbg~jK AvjvPbv Ges chvjvPbv Kiv nq| mvweK chvjvPbv kl Z_ wfwKfve Avgiv  mevB GKgZ cvlY Kwi h, Avng` wRjy mvnei DvwcZ cvq mKj Z_B fyj, AmZ, wfwnxb, evbvqvU, Dkg~jK I ^v_cևYvw`Z|

bZe` ejb, 24 gvP m`m msMևni kl w`b chZ msMnxZ Znwej 178,150 Wjvi| wK wZwb Zvi wjwLZ ee Z_ w`qQb 172,975 Wjvi, GLvbB 5175 Wjvii Miwgj iqQ| wZwb RvwbqQb, mfvcwZi KvQ 20 nvRvi Rgv iqQ| wK GB Z_ gvUB mwVK bq| Avng` wRjy mvnei c֯Zve, KvhKix cwil`i wmvZ gvZveK KvlvaK 10 nvRvi Wjvi bM` nvZ ivLvi Rb ejv nqwQj, KviY wbevPb Kwgkbi h Kvb gyn~Z bM` Wjvii cևqvRb nZ cvi| wK `~tLi welq Avng` wRjy mvne GUviI AcevLv w`qQb|  mnmfvcwZ AvwRRyi ingvbi cm Avng` wRjy mvne h Z_ w`qQb Zv gvUB mZ bq| cKZ mZ nj h mnmfvcwZ AvwRRyi ingvb Rvjvjvev` Gmvwmqkbi wbKU 6,605 Wjvi GLbv cvIbv iqQ, hv Avng` wRjy mvnei AekB ARvbv bq| m`m wd eve` Rvjvjvev` Gmvwmqkb Gi 42,212 Wjvi Avng` wRjy mvnei KvQ Rgv iqQ| `xN 5 gvmi I ekx mgq MZ nIqv chZ wZwb GB 42,212 Wjvi evsK Rgv `b bvB| ZvQvovI wbevPb Kwgkbi Av`vqKZ bwgbkb wd 49,600 Wjvi _K 15,000 Wjvi Aeafve wRjy mvne wbRi KvQ iL w`qQb| msweavwbK ixwZbxwZ Abyhvqx 72 NUvi ga wbevPb Kwgwkbi Av`vqKZ mgy`q Znwej Rvjvjvev` Gmvwmqkb Gi evsKi wnmve Rgv `Iqvi weavb _vKjI wZwb Zv Kib bvB| Rvjvjvev` Gmvwmqkb Gi megvU 57,212 Wjvi Avng` wRjy mvne wbRi KvQ iL `Iqvi inm Avgiv AvRI eyS DVZ cvwiwb| cKvk AvekK h, GKzk deqvix Abyvbi Rb wewfb msMVbi KvQ _K Av`vqKZ bM` Wjvi GLbI Rvjvjvev`i wnmve evsK Rgv `bwb| 345 Rb m`m-m`mvi fvUvwaKviwU wbDBqK Ui mywcg KvU KZK wbtw nqQ| G welq wbq Avi K_v ejvi AeKvk iqQ ej Avgiv gb Kwibv|

Zviv ejb, msev` mjb Avng` wRjy mvne wg_v I evbvqvU AbK NUbvi AeZviYv KiQb, hv HwZnevnx Rvjvjvev`i gvb ghv`vK zb KiQ| Zvi Gnb AvPiY m~YfveB MVbZ cwicw| GB KvibB Rvjvjvev` Gmvwmqkb Gi KvhKix cwil`i Riix mfvq me mwZg Abvv c֯Zve MnY Kivi ga w`q Kb ZvK Zvi `vwqZ _K AcmviY Kiv ne bv, GB gg GK mvni ga Kvib `kvbvi wmvZ MnY Kiv nqQ| 
pag