AmaderShomoy.comhome


KivbxM hyejxMi w-evwlK mjb AbywZ


nvmvb kvgxg, KivbxM _K: XvKvi `wY KivbxM _vbv hyejxMi w-evwlK mjb evi weKvj K`gZjx MvjPi GjvKvq AbywZ nq |

 

mjb Dvab Kib Rjv hyejxM mfvcwZ mwdDj Avhg Lvb eviKz| Abyvb cavb AwZw_i ee ivLb, XvKv-3 Avmbi msm` m`m bmij nvwg` wecy|

 

_vbv hyejxMi AvnevqK gv. gvngy` Avjgi mfvcwZZ Abvbi ga  ee ivLb-DcRjv Pqvigvb I KivbxM gWj _vbv AvjxMi AvnevqK kvwnb Avng`, Kw`q hyejxMi mvsMVwbK mv`K mvjvDwb gvngy` Rvwn`, `wb KivbxM _vbv AvjxM mfvcwZ BKevj nvmb Pqvigvb, AvMvbMi BDwc Pqvigvb Rvnvxi kvn Lykx,  Kvv BDwc Pqvigvb exi gywhvv AvwZK Djvn Payix, _vbv AvjxMi mn-mfvcwZ Avwgbyj nK Ryqj,  Rjv QvjxMi mvaviY mv`K gwbi nvmb ivwRe cgyL|

Abyvb `wY KivbxM _vbv RvZxqZvev`x KlK`ji cexY bZv nvwR byivgvb, Bgvb Avjx I hye`j bZv gv. dwi` nvmbi bZZ kZvwaK bZvKgx Ggwc wecyi nvZ dzji Zvov w`q AvjxM hvM`vb Kib|

 

vbxq mgq: 2055 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag