AmaderShomoy.comhome


ivbv cvRvq wbnZ`i Rb 23 jvL UvKv Ki wZc~iYi c֯Zve


Avey mvB`: ivbv cvRv ami NUbvq wbnZ ev wbLuvR cևZK kwgKi Rb 23 jvL UvKv wZc~iY `qvi c֯Zve KiQ GKwU KwgwU| GKB mv_ wZM֯Z cwZwU cwievii GKRb m`mK PvKwi `qviI c֯Zve KiQ KwgwU| c֯Zve ejv nqQ, `zNUbvq hme kwgKi GKwU Anvbx nqQ Zv`i RbcwZ 10 jvL UvKv Ges hme kwgK `ywU A nvwiqQ Zv`i Rb cwZ 20 jvL UvKv wZc~iY w`Z ne| GQvov c֯Zve AwZwi cwZwU Anvbxi Rb 5 jvL UvKv Ki wZc~iY `qvi K_v ejv nqQ| KwgwUi cavb XvKv wekwe`vjqi A_bxwZ wefvMi wkK Gg Gg AvKvk evi G msvZ DP KwgwUi KvQ Zv`i c֯Zve ck Kib | 

MZ g gvm ivbv cvRv ami NUbvq wZM֯Z`i Rb wZc~iYi cvKR wbaviY mbvevwnbxi beg c`vwZK wWwfkbi Rbvij Kgvws Awdmvi gRi Rbvij Payix nvmvb mvnivIqvw`i bZZ GKwU DP KwgwU MVb Kiv nq| Gi AvM ivbv cvRv ami NUbvq wZM֯Z`i Rb wZc~iYi cvKR wbaviY MwVZ g~j KwgwU cևZK wbnZ ev wbLuvR kwgKi Rb 20 jvL UvKv c~iYi c֯Zve Kij Zv P~ovZ Kivi j G msvZ GKDP KwgwU wekwe`vjqi wkK`i bZZ KqKwU Dc KwgwU MVb Ki| KwgwU wZM֯Z cwZwU kwgKi AvMvgx 30 eQii DcvRbi welqwU weePbvq Gb wZc~iYi GB c֯Zve Ki| c֯Zve ejv nq, `k evwlK g~`vxwZ Ges kwgK`i gvwmK g~j eZb 5 nvRvi (+) ai c֯ZvweZ wZc~iYi cwigvY wbaviY Kiv nq |

g~j KwgwUi wicvU ejv nqQ, ivbv cvRv ami NUbvq wbnZ 1 nvRvi 142 Rb I AvnZ 189 RbK  kbv Kiv me nqQ| Ze AvnZ`i w`Ngqv`x wPwKrmv `qv cևqvRb ej wicvU DjL Kiv nq| `~NUbvq AvnZ`i ga hviv cyZ eiY KiQb Zv`i mbv KiYi Rb g~j KwgwU AviKwU Dc KwgwU MVb KiQ|

8 Zjv wewk feb ivbv cvRvq 5 wUcvkvK KviLvbv wQj | MZ 24 Gwcj febwU am coj GZ mnm&vwaK gvbyl wbnZ I AvnZ nq AmsL gvbyl| 

GB NUbvi ci wePvicwZ wgRv nvmvBb nvq`vi I wePvicwZ gynv` Lyiwk` Avjgi bZZ nvBKvUi GKwU e beg c`vwZK wWwfkbi Rbvij Kgvws Awdmvi I Abvb GRwi gvag wZM֯Z kwgK`i wZc~iYi Rb KwgwU MVbi wb`k `q| MZ 29 AvM mvfvi mbvevwnbxi beg c`vwZK wWwfkbi Rbvij Kgvws Awdmvi, kg I Kgmsvb gYvjqi AwZwi mwPe I XvKv wekwe`vjqi A_bxwZ wefvMi wkK Gg Gg AvKvki DcwwZZ nvBKvUi wb`k MwVZ H KwgwUi eVK AbywZ nq| Gg Gg AvKvk ejb, ivbv cvRvq wZM֯Z kwgK`i wZc~iYi Rb Zvi bZZ MwVZ mve KwgwUi c֯Zve evi G msvZ g~j KwgwUK`qv nqQ Ges g~j KwgwUB G evcvi PovZ wmvZ MnY Kie| wbDGR

vbxq mgq : 2111 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag