AmaderShomoy.comhome


eywoMvq cwZgv wemRb w`Z wMq `yB Qvi gZy


W wicvU: ivRavbxi nvRvixevM _vbvaxb eywoMv b`xZ cwZgv wemRb w`Z wMq `yB wkv_xi ggvwZK gZy nqQ| Giv nQb- fs jvj evjKx (18)  I mRj `vk (17)| AvR mܨvq G NUbv NUQ| cywjk I wbnZi ^Rbiv Rvbvb, fs BDwbfvwmwU jveiUwi yj Av KjRi GKv`k kYxi I mRj MYKUywj gyKywjKv wKvi MvUbi beg kYxi Qv| 

fsqi Nwb ^Rb ivRy jvj evjKx mvsevw`K`i RvwbqQb, GjvKvi   Qjiv GKwZ nq MYk c~Rv Dcj cwZgv wemRb w`Z wmK`vi gwWKj KjRi wcQb eywoMv b`xZ hvq| Gmgq fs I mRj b`xi cvwbZ Zwjq hvb| 

ci Zv`i Dvi Ki XvKv gwWKj KjR nvmcvZvj bqvi ci mܨv cb 7Uvi w`K mRjK  I wKQyY ci fsqi gZy NvlYv Kib wPwKrmKiv| wbnZ `yRbB nvRvixevMi MYKUywji wmwU Kjvwbi evwm`v| 

vbxq mgq: 2129 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag