AmaderShomoy.comhome


miKvi MVb Gikv`i bZyb dgyjv


Gg G Avnv` kvnxb : gZvmxb gnvRvoi AbZg kwiK RvZxq cvwU Pqvigvb GBP Gg Gikv`, fvUi AvbycvwZK nvii Dci wfw Ki miKvi MVbi bZyb dgyjv w`qQb |

wZwb ejQb, GRb wbevPb cwZ msvi Kiv `iKvi| 

evi ivRavbxi we`yr feb iscyi wefvM mvsevw`K mwgwZi AwflK Abyvb RvZxq cvwU Pqvigvb ejb, h cwZZ wbevPb nq, mLvb cwieZb KwVb| GLbv chZ wbevPb A_, cwkkw cևqvRb nq| GB wbevPb cwZ cwieZb bv nj `ki Dbqb me bq|

wZwb ejb, cv_x bq, `j-gvKvK fvU `q| mviv `ki wewfb A‡j ivRbwZK `jjvi fvUi AbycvZ cv_K iqQ| GUvK wfw KiB me`ji mg^q GKwU miKvi MVb KiZ ne|

wbevPb Ask bqv ev bv bqvi welqI K_v ejb Gikv`|

Rvcv Pqvigvb ejb, AbKB AvgvK wRvmv Kib, wbevPb ne wK bv, Avwg wbevPb AskMnY Kie wKbv| Avwg ewj, Avwg ivRbxwZ Kwi gZvi Rb bq, `ki KjvYi Rb| `k wbevPb ne Ges mevB hw` wbevPb Avm, AvwgI BjKkb Kie|

niZvj-nvbvnvwbi ivRbxwZ _K DiY cv`wkK miKvii c wbRi Aevb e Kib wZwb| 

Zvi gZ, cv`wkK miKvi nj `k nvbvnvwb, niZvj ne bv| Ai eenvi ne bv| eis `ki Dbqb AvbycvwZK nvi ne| mviv evsjv`k GKhvM Kvb niZvj wKsev mwnsm ivRbwZK Kgm~wP cvjb ne bv|

ee wePvwiK Av`vjZ RvgvqvZ bZv Avyj Kv`i gvjvi hvexeb ivqi ci AvZRvwZK Aciva UvBeybvj AvBb cwieZbi mgvjvPbv Kib wZwb|

mveK ivcwZ Gikv` ejb, evsjv`kB cw_exZ GKwU bwRi vcb KiQ ivq NvlYvi ci AvBb cwieZb Kivi| Avwg Kvb `ji c ejwQ bv| ay AvBb cwieZbi mgvjvPbv KiwQ|

Abyvb Ab`i ga iscyi wefvMxq mvsevw`K mwgwZi mfvcwZ iwdK Avng` gydw`, mn mfvcwZ wjUb nvq`vi, mvaviY mv`K KivgZ Djvn wece, evsjv`k dWvij mvsevw`K BDwbqbi bZv gyij Avnmvb eyjeyj, AvjZvd gvngy`, XvKv wicvUvm BDwbwUi mfvcwZ kvn` Payix cgyL ee `b| 

vbxq mgq : 2142 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag