AmaderShomoy.comhome


Ԇgjev`K nVvbvi Avnevb


kixdv LvZzb wkDjx, Lyjbv _K : gvbevwaKvi Kgx AvWfvKU myjZvbv Kvgvj agxq Ackw gjev`K nVvbvi Avnevb RvwbqQb|

evi mܨvq Lyjbv AvBbRxex mwgwZi wgjbvqZb mvc`vwqKZv iL `vovI evsjv`k kxlK GK AvjvPbv mfvq cavb AwZw_i eZvq wZwb G Avnevb Rvbvb|

mvc`vwqKZv-Rwev` weivax g GB AvjvPbv mfvi AvqvRb Ki|

gjevw` A_bxwZi ^ic DvPb Kiv Ges Zv ivxq ccvlKZv _K `~i ivLv `iKvi ej gb Kib wZwb|

wZwb ejb, Amvc`vwqK esjv`k MoZ mvc`vwqK AckwK iL w`Z ne| Zvi gZ, 1971 mvj gnvb gywhyI gvag h agxq Ackwi civwRZ nqwQjv Mj 42 eQii evsjv`k wewfb miKvii mgq ivRYwZK Avkq-ckq Zv gwnin AvKvi aviY KiQ|

 

ndvRZi mgvjvPbv Ki wZwb ejb, me kw w`q bvix`i msMwVZ Kivi gvag h Kvbv Ackwi Reve w`Z c֯Z _vKZ ne|

AvjvPbv mfvq mfvcwZZ Kib mvc`vwqKZv-Rwev` weivax gi AvnevqK Wv. kL evnvij Avjg|

eZv Kib- Wv. gywhy Rv`yNii Uvw Wv. mivqvi Avjxg, hyM AvnevqK wRqv Dwb ZviK Avjx cgyL|

AvjvPbv mfvq gywhyi ci wewfb msMVbi cwZwbwaiv DcwZ wQjb|

vbxq mgq: 2146 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag