AmaderShomoy.comhome


`jZcyi mxgv weGmGdi nvZ `yB evsjv`wk AvUK


W wicvU: Kywqvi `jZcyi mxgv fviZxq mxgvix evwnbxi (weGmGd) m`m`i nvZ `yB evsjv`wk bvMwiK AvUK nqQ|

 

kyevi mܨvq DcRjvi ivgKcyi BDwbqbi Pwjkcvov mxgv GjvKv _K nxiv (32) I Avy (42) bvg `yB evsjv`wkK fviZi gywk`vev` Rjvi Rjx _vbvi miKvi cvov Kvi UnjiZ weGmGd m`miv AvUK Ki|

 

vbxqiv Rvbvq, mܨv mvo 6Uvi w`K mvZ evsjv`wk fviZi Kivjv ivR _K `jZcyii Pwjkcvov mxgvi 157-1 (Gm) mxgv wcjvii KvQ w`q evsjv`k cևekKvj miKvi cvov Kvi UnjiZ weGmGd Zv`i avIqv Ki|

 

G mgq cuvPRb cvwjq AvmZ mg njI nxiv I Avy weGmGdi nvZ aiv co|

 

weGmGdi nvZ AvUK nxiv IB BDwbqbi fvMRvZ GjvKvi AvdZve gЇji Qj Ges Avy cvkeZx gwnlKyw Nybvcvov GjvKvi gZ Lv`vei Qj|

 

G welq 32 wewRwe evUvwjqbi AwabvqK j. Kbj KvRx Avigvb nvmb Rvbvb, AvUK`i diZ Pq kwbevi weGmGdK wPwV `qv ne| m~:evsjvwbDR

 

vbxq mgq: 2159 Nv, 20 mޤ^i 2013

-he^�:1��� @�� amily: TonnyBanglaMJ'>AvjvPbv mfvq mfvcwZZ Kib mvc`vwqKZv-Rwev` weivax gi AvnevqK Wv. kL evnvij Avjg|

eZv Kib- Wv. gywhy Rv`yNii Uvw Wv. mivqvi Avjxg, hyM AvnevqK wRqv Dwb ZviK Avjx cgyL|

AvjvPbv mfvq gywhyi ci wewfb msMVbi cwZwbwaiv DcwZ wQjb|

vbxq mgq: 2146 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag