AmaderShomoy.comhome


wbRi PvL `Lyb wbRi Kvb byb...


Mvjvg gvZvRv : W. BDb~m, MvgxY evsKKi KvRK Avwg fvjv Ges AZZ iZc~Y gb Kwi| mUv wjwL| ^vfvweKfveB W. BDb~mi c hvq| W. BDb~mK cQ` Kib bv, MvgxY evsKi KvRK GKevi iZnxb gb Kib, `ki Rb wZKi gb Kib- Ggb gZvgZi gvbylI AvQb| _vKZB cvib| Zvi KvRi mgvjvPbvI Kiv hZB cvi Ges mgvjvPbv nIqv DwPZI| hviv W. BDb~mK AcQ` Kib, Zvi weivPviY Kib, wVK wK KviY- mUv Rvbvi, evSvi Pv KiwQ ew`b ai| Zviv h AwfhvMjvi K_v ejb-

1. W. BDb~m RvZxq welq wbq K_v ejb bv|

2. hyvcivax`i wePvi wbq K_v ejb bv|

3. W. BDb~m mvgvRev`i `vjvj|

4. 26 gvP, 16 wWm^i wWm^i wZwb wZma hvb bv| 21 deqvwi knx` wgbvi hvb bv|

5. W. BDb~m Mwiei iPvlv| 32%-45% my` FY `b| y` FY Kvbv DcKvi nq bv|

6. MvgxY evsKK eenvi Ki cPyi A_wei gvwjK nqQb|

7. wZwb we`k UvKv cvPvi KiQb|

8. MvgxY UwjKgi 10 nvRvi KvwU UvKvi wnmve cvIqv hvQ bv|

9. wZwb Ki duvwK w`qQb|

GB K_vjv gvbbxq cavbgx, wewfb gx, AvIqvgx jxMi bZv I MvgxY evsKi eZgvb Pqvigvb wewfb mgq ejQb| Zv`i K_viB cwZawb kvbv hvq AvIqvgx I miKvi mg_K`i GKwU Aski ga| Zviv mvgvbZg Kvbv hyw w`q weePbv bv Ki, bx hnZy weivwaZv KiQb, aygv mB KviYB Gme K_v ejb| Kb ejwQ G K_v, Zv evSvbvi Pv KiwQ|

K. hviv msMVb ev cwZvb Zwi KiQb, Zviv Avgv`i wee`gvb RvZxq welq wbq K_v ejj GK`j Lywk ne, Ab`j ALywk ne| Zviv RvZxq welq wbq K_v ejj Zvi cwZvb SyuwKi gyL coe, co| mPZbfveB Zviv GB welqwU Gwoq Pjb| W. BDb~m, dRj nvmvb Ave` cgyL hvi D`vniY|

L. RvZxq welq wbq K_v ejvq KvRx dviKi wekvj cwZvb cwkKv wKfve wZM֯Z nqQ mB bRxi Zv Avgv`i mvgb AvQ| KvRx dviKi K_v, KvR AvIqvgx jxMi c MQ| weGbwc ZvK Ges Zvi cwZvb asmi eev KiQ|

M. RbMY fvU w`q hyvcivax`i wePvii c ivq w`qQ| miKvi wePvi Kie| gxiv AnZyK K_v ej h_ weZK Zwi KiQb| W. BDb~m ev dRj nvmvb Ave` K_v ejj AviI wKQy weZK Zwi ne| ZvZ wePvii wK DcKvi ne? Avi Zviv wK K_v ejeb? miKvi evi evi ejQ wePvi Avgiv KieB, Kvbv we`wk Pvc bB| W. BDb~m wK ejjb, wePvi `Z Kb Kiv nQ bv? Kv`i gvjvi Kb duvwm njv bv? Mvjvg Avhg GLbI Kb nvmcvZvj?

wZwb Zv wePvii wec Kvbv KvR Kibwb ev K_v ejbwb| AnZyK Kb ZvK K_v ejZ ne?

N. wek RbgZ MVb gywhyi mgqKvj W. BDb~m, dRj nvmvb Ave` cvjb KiQb iZc~Y f~wgKv| AvR knx` wgbvi ev wZma bv MjB wZwb Acivax nq Mjb? bv Mj `q avib Kiv hve bv gywhy? evsjv`ki, AvIqvgx jxMi ivRbxwZi m m, fvbyavqx AbK gvbyl AvQb hviv knx` wgbvi ev wZma hvb bv ev hvIqv nq IV bv| G w`q wK cgvY nq Zviv evsjv`kweivax?

O. GB gyn~Z evwYwRK evsKi my`i nvi 16%-19%| MvgxY evsKi my`i nvi mevP 20%| MvgxY evsK hLvb FY `q, hZ A UvKv FY `q, evwYwRK evsKjv my`i nvi 50% njI mUv KiZ cvie bv| GUv evwYwRK evsKjvI ^xKvi Ki| Avi miKvwi evsKjv Zv cvq `Dwjqv nIqvi c_| MvgxY evsKi FY diZi nvi 98% Gi Dci| FY wbj FY diZ w`Z ne bv? iPvlv nq wK Ki?

y`FY 2% `vwi` KgQ, mUv GLb miKvwi cwZvbB ejQ|

P. PvKwii eZb I Abvb myweav bIqv Qvov W. BDb~m MvgxY evsK _K GKwU UvKvI bbwb| wZwb MvgxY evsKi gvwjK ev kqvi nvviI bb| wZwb MvgxY evsK _K kZ kZ KvwU UvKv wbqQb, GUv 100% wg_v cPviYv| we`k UvKv cvPvi Kivi h AwfhvM gxiv KiQb, mUv ay wg_vB bq, wg_vi PqI eo wg_v|

Q. MvgxY UwjKgi 10 nvRvi KvwU UvKvi AwfhvMi welqwU miKvi eZgvb Pqvigvbi AhvMZvi myhvM wbq, ZvK w`q Rvi Ki ewjqQ| Gi Kvbv mZZv bB| me UvKvi wnmve AvQ| MvgxY evsK Kwgkb Kvbv `ybxwZ ev Awbqgi cgvY cvqwb| Kwgkb h wicvU w`Q bv, Zvi KviYI `ybxwZ bv cvIqv| wicvU w`jB Zv cgvY nq hve Kvbv Awbqg-`ybxwZ nqwb|

R. W. BDb~m we`k _K A_ Avq KiQb| evswKs Pvbj mB A_ `k GbQb| ivxq AvBb Abyhvqx Ki gIKyd myweav PqQb| Gbwe Avi Ki myweav w`qQ| W. BDb~m Ki duvwK w`qQb, Zvi wei AvBbMZ eev bqv ne gwmfvq AvjvPbv Ki Gfve cPvi Kiv nqQ| Gbwe Avii h cwZe`bi Dci wfw Ki gwmfv AvjvPbv KiQ, mB cwZe`b G welqK K_v bB| cwZe`b ejv nqQ, W. BDb~m MvgxY evsKi eevcbv cwiPvjK _vKvKvj wewfb `k _K Zvi Avq Ges AvqKi AevnwZ KZUyKy wewamZ nqQ, Zv cixv Kiv `iKvi|

GB Gbwe AviB KqK gvm AvM ejwQj, Kvbv Awbqg nqwb| GLb ejQ cixv Kiv `iKvi| miKvii Pvc ejQ, mUv cwivi| Gbwe Avi cixv Kie ZvZ Avcw _vKvi KviY bB|

wK miKvii AvPiY, gwmfvq AvjvPbv, Gbwe Avii cwZe`b GKiKg, ejv nQ AviK iKg Gme AbK cևki Rb w`Q| GZ miKvi, cavbgx kL nvwmbvi fveg~wZi wZ Qvov jvf nQ bv| ewMZ `wfx _K Ggb AvPiY, mUv w`b w`b ^Q nq hvQ|

S. W. BDb~m GLb RvZxq ivRbxwZ wbq K_v ejQb| weGbwci c hvQ| AvIqvgx mg_Kiv ejQ, wZwb Kb weGbwci c ejQb? K_v ejj Zv KviI c hveB| wZwb hv wVK gb Kieb ZvB Zv ejeb| Avcwb ZvK K_v ejZ eva KiQb Kb?

T. AgZ mb RvZxq welq, gjev`i wei K_v ejb, W. BDb~m Kb ejb bv| AgZ mb Avi W. BDb~m GK welq bq| AgZ mbi cwZvb bB, W. BDb~mi cwZvb AvQ| AgZ mb Avi W. BDb~mi KvRi aviv m~Y Avjv`v| AgZ mb hv Kieb, W. BDb~mKI ZvB KiZ ne GUv LyeB AhwK K_v| bRij Kb iex`bv_i gZv KweZv wjLjb bv G RvZxq K_v GKevi AnZyK, AcvmwK AvjvPbv|

W. BDb~m gvwKb mvgvRev`i ci jvK| nvwmbv-Lvj`vmn K bv mvgvRev`i ci jvK? AvgwiKvK GhveZKvj hZ myweav, me w`qQb nvwmbv-Lvj`v-Gikv`, W. BDb~m bq| AvgwiKvi c, GUv eZgvb cw_exi evZeZv|

my`Lvi? wbR evsKi evwlK wnmeUv `Lyb, `Leb eZgvb cw_exi cvq me gvbyl my`Lvi|

we. `. : hviv K~wUj bZv-bx`i we؇li PvL w`q W. BDb~mK `LQb, Zv`i KvQ Abyiva wbRi PvL w`q `Lyb, wbRi Kvb w`q byb, Avi GKUy K Ki W. BDb~m, MvgxY evsK, y`FY mK Rvbyb| PvLi mvgb `Leb me wKQy ^Q nq MQ! AvRKvj

vbxq mgq : 2235 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag