AmaderShomoy.comhome


KevRvievYxi cwZwbwa mjb


KevRvi cwZwbwa: evi eevRvi _K cKvwkZ `wbK KevRvievYx Kvhvjq cwZwbwa mjb AbywZ nq|

`wbK KevRvievYxi cavb mv`K I KevRvi cmKvei mveK mfvcwZ AvZvnvi BKevji mfvcwZZ AbywZ D cwZwbwa mfvq cwKvi mv`K I cKvkK dwi`yj gvZdv Lvb ^vMZ ee ivLb|

 G mgq KevRvievYxi mKj mvsevw`K I cwZwbwa`i Dχk cavb mv`K I mv`K ejb,GKRb mwZKvi mvsevw`K wnme mevBK gv`K,`ybxwZ, mvmmn mvgvwRK mKj Abvq AwePvii wei Kjg hy Pvwjq hZ ne|

 

cwZwbwa mfvq `wbK KevRvievYxi mvsevw`K`i ga DcwZ wQjb-gd^j mv`K Gg. Avgvb Djvn, wPd wicvUvi byij Avwgb njvjx, vd wicvUvi (wkvbwek) byij Avjg wmK`vi, UKbvd vd wicvUvi Aveyj Kvjvg AvRv`, vggvb cwZwbwa GmGg nvbvb kvn, PKwiqv vd wicvUvi Gg. ivqnvb Payix, jvgv I gvZvgyix cwZwbwa kvnwiqvi gvngy` wiqv`, gnkLvjx vd wicvUvi mq` gvZdv Avjx, C`Muvn cwZwbwa byij AvwRg, C`Mo cwZwbwa Bevwng Ljxj, UKbvd (`.)cgyL DcwZ wQjb|

vbxq mgq: 2236 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag