AmaderShomoy.comhome


KuvVvwjqvq hvxevnx evm Lv` co wbnZ 1, AvnZ 30


SvjKvwV cwZwbwa : SvjKvwVi KuvVvwjqvq hvxevnx evm Lv` co AvZcwiPq (45) GK ew wbnZ nqQ| G `yNUbvq AvnZ nqQ AviI 30 Rb |

 

evi ivZ 7Uvi w`K KuvVvwjqv-fvvwiqv  moKi ev`vNvUvi ZvjyK`vi evwo GjvKvq G NUbv NU|

 

AvnZiv njb- iwdKyj (45), Qvgv` MvRx (42), cw`e miKvi (25), ev`j (38), gvBbyj (25), Aveyj nvmb (55), AvKivg (55),  bib (65), mq` Avjx (44),  LvKb (45), Kwei (28), Rvnvxi (27), Avjg (38), eiKZmn (26) 30 Rb|

 

AvnZ`i wewfb wKwbK fwZ Kiv nqQ|

 

KuvVvwjqv _vbvi fvicv KgKZv (Iwm) msev`i mZZv wbwZ Ki Rvbvb, mvZxiv _K 51 Rb kwgK wbq GKwU evm SvjKvwVi kjRvwjqv AvmwQjv|c_ Aci GKwU evmK mvBW w`Z wMq wbqY nvwiq Lv` coj G nZvnZi NUbv NU|

 

msev` cq NUbvj _K wbnZi jvk Dvi Ki m`i nvmcvZvj gM cvVvbvi nqQ|

 

vbxq mgq: 2256 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag