AmaderShomoy.comhome


Kzwgjvq fviZxq Kvco AvUK


BgwZqvR Avng` wRZz, Kzwgjv : Kzwgjv bMix _K GK KvfvWfvbfwZ fviZxq kvwo I w_wcm AvUK KiQ Kzwgjv 10 wewRwe m`miv| hvi g~j AvbygvwbK 2 KvwU UvKv ej RvwbqQ wewRwe| enwZevi mKvj 10Uvq bMixi c`yqvevRvi wekivW GjvKv _K 1,449 wcm DbZgvbi kvwo I 235 wcm w_wcm AvUK Kiv nq| Kzwgjv 10 wewRwei AwabvqK j.Kbj gvgyb Avj gvngy` gyVvdvb Rvbvb, PvivKvievwiiv GK KvfvWfvb fwZ kvwo wbq hvIqvi mgq Mvcb msev`i wfwˇZ wewRwe m`miv Gme kvwo AvUK Ki|


 
pag