AmaderShomoy.comhome


kicyi UvKPvjKi Mvq Avb w`q RvgvZ-wkweii Djvm Mvi 6


cexi gvn, kicyi (eov) : cUi `vq x mvbi gyL Ab Zzj `Iqvi Rb niZvji gaB mvi evSvB UvK wbq wdiwQjb eov kvRvnvbcyi _vbviMMvg GjvKvi gZ `wei Dwχbi Qj UvK PvjK mvgQyj nK|

niZvj PjvKvj 18 mޤ^i ivx mvo 10Uvi w`K XvKv-eov gnvmoKi eov kicyi _vbvi `kgvBj bvgK vb wcKUvi`i mvgb co hvq mvi evSvB UvK (XvKv gUv-U-16-0404)| UvKi MwZ iva Ki Zviv UvK I PvjKi kixi XvjZ _vK cUvj| Gmgq PvjK mvgQyj nK wcKUvi`i KiRvi Abyiva Ki evev evwoZ cwievi bv Lq AvQ, mRbB ewiqwQ| `qv Ki AvgvK gvieb bv| Avwg UvK _K bvwg| Avcbviv Zvici wKQy Kib| UvK WvBfvii Kvb K_vB MjvZ cviwb I`i gbK| GKviYB kixi I UvK cUj w`q Rvwjq w`jv Zviv| RjQ UvK, cyoQ gvbyl, Avi Djvm Ki Pj Mj wcKUviiv| GwMq Avmwb KD| Aekl kicyi _vbv cywjk ZvK Dvi Ki kicyi DcRjv ^v Kgc fwZ Ki| wK Aevi AebwZ nj ZvK eov kwRgK nvmcvZvj _K ivZB XvKvq ciY Ki| exi`c wcKUviiv Aveviv wmGbwR, PvjK ev hvx KvDK invB `qwb| fOPzi KiQ cvq 10wU hvb| G `k XvKv-eov gnvmoKi gwncyi I aybUgvo GjvKvq cvq niZvjB| Mvwo cvovbv I PvjKK cywoq gvivi Pvi NUbvq ivZB cywjk _vbvq gvgjv `vqi Ki Ges RwoZ _vKvq nvibyi ikx`, nvwdRyi ingvb, Gg nvwjg, Avwgbyi Bmjvg, AvwbQyi ingvb I ZvRvj nKK Mvi Ki|


 
pag