AmaderShomoy.comhome


`vKvci KvjvevMx Mvg MYWvKvwZ


Mvjvg gvdv Lvb, `vKvc (Lyjbv) : bwjqvbi KvjvevMx Mvg VvKzi cvovi PviwU cwievi WvKvwZ msNwVZ nqQ| MZ gjevi w`evMZ ivZ 1 Uvi mgq G NUbv NU| G mgq msNe WvKvwZ `j ^YvjsKvi, GKwU gvevBj mU I bMZ UvKv wbq hvq Ges GKRbK Kzwcq RLg Ki| GKi ci GK GjvKvq mvmx KgKv NU Pjvq AvBb ksLjvi AebwZ `Lv w`Q|

vbxq BDwc m`m evmy`e ivq I fzfvMx cwievii m`miv Rbvb, MZ gjevi gaivZ KvjveMx Mvgi b`xi cvo AewZ VvKzicvov PviwU cwievi G WvKvwZ msNwUZ nq| G mgq WvKvwZiv wekbv_ MvBbi xi 1wU mvbvi PBb, 3 Rvov icvi cvqi gj, bM` 3 nvRvi UvKv, mykv Rvqvϩvii bM` 17 nvRvi UvKv, bxjKvgj Rvqvϩvii 1wU gvevBj mU, Awmg MvBbi 1wU gvevBj evUvix I bM` 6nvRvi UvKv, mgvik Rvqvϩvii xi Kvbi ^Yi `yj wbq WvKvwZiv bKvhvM my`ieb cևek Ki| Pj hvevi mgq mgiki x wPrKvi Kij ZvK Kzwcq RLg Ki| eZgvb m Mvg Wvvii wPwKrmvaxb AvQ| GKB vb BwZc~e WvKvwZ msNwUZ nj wekbv_ MvBbi bM` 40 nvRvi UvKv wbq hvq| mB mgq `vKvc _vbvq GRvnvi `Iqv njI Kvb Kzj wKbviv cvIqv hvqwb| GQvov wKQzw`b c~e bvix Mvgi wbwLj bvgi GKRbK WvKvwZiv Zzj wbq gvUv AsKi Puv`v Av`vq Ki| GKB Kvq`vq Pqvigvb MvRx Avkivd nvmbi b`xi NvU _K 1wU Bwb PvwjZ Ujvi wbq hvq| mwZ myZviLvjx BDwbqbi wewfb wWcv gvwjK`i wbKU eb`myiv gvevBj Puv`vi UvKv `vwe KiQ ej eemvqxiv Rvbvb| my`iebi Kvj Nmv Mvgi wKQz DVwZ eqmi hyeKiv G ckvi mv_ RwoZ ej GjvKvevmxi aviYv| GQvov KqK gvm c~e GKB fve GjvKvi wKQz hyeKiv Rj`i bKvq WvKvwZ Kij Zv duvm nq hvq| nwiY wkKvii myhvM Zviv GKvR Ki| | Gevcvi ckvmb AwfhvM Ki G NUbvi Kvb gvwUf D`NvwUZ nq bv| h KviY vbxqiv AwfhvM w`Z bvivR| mcwZ `vKvci KvjvevMx GjvKvmn DcRjvi my`ieb msjM wewfb GjvKvq mvmx`i ZrciZv ew cvIqvq AvBb ksLjvi AebwZ NUQ|


 
pag