AmaderShomoy.comhome


DwLqvq 432 evZj we`wk g` Dvi


Kvqmvi nvwg` gvwbK, DwLqv (KevRvi) : KevRvii DwLqv mxgvi Nygayg wewRwei m`miv Mvcb msev`i wfwˇZ MZKvj enwZevi fvi KzZzcvjs cwg cvov Mvgi Bgvg Dwb I Aveyj nvkgi evwoZ Zjvkx Pvwjq 432 evZj we`kx g` Dvi KiQ| wewRwei bvqe mye`vi kL AvwZqvi ingvb Rvbvb, msNe GKwU gv`K eemvqx wgqvbgvi _K AvbxZ Gme gv`K `e vbxqfve evRviRvZ mn wewfb GjvKvq cvPvii Rb Dciv `yBwU emZ evwoZ gIRy` Ki ivL| Mvcb m~i msev`i wfwˇZ D evwoZ nvbv w`j evwoi mKjB cvwjq hvIqvq KvDK AvUK Kiv me nqwb| wZwb Rvbvb, AvUKKZ gv`K `ei ga 288 evZj ivg, KvwU wRb I BQwK mn 144 evZj weqvi iqQ|


 
pag