AmaderShomoy.comhome


wgqvbgvi cvPviKvj mvi Dvi


Kvqmvi nvwg` gvwbK, DwLqv (KevRvi) : KevRvii DwLqv mxgvi Nygayg wewRwei m`miv MZKvj enwZevi mKvj 10Uvq mxgvi AvgZjx cqU cvPvii Rb gIRy` ivLv GK ev BDwiqv mvi Dvi KiQ| Nygayg wewRwei mye`vi gvRvj nK Rvbvb, vbxq wKQy Amvay ew Avgb dmj cևqvMi bvg Ki Gme mvi DwLqv Abygvw`Z wWjvi _K msMn Ki| ci myhvM eyS wgqvbgvi cvPvi Ki `q| Gfve cwZwbqZ wecyj cwigvY mvi wewRwei PvL dvwK w`q mxgvi wewfb cqU w`q wgqvbgvi cvPvi nQ ej wZwb mvsevw`K`i Rvbvb|


 
pag