AmaderShomoy.comhome


MvcvjM zjQvx awlZ Mvi I `vweZ gvbeeb


nvq`vi nvmb, MvcvjM : MvcvjMi KvUvjxcvovq zjQvxK alYi cwZev` I alK ivqnvbK Mvi I kvwi `vexZ gvbeeb KiQ wPvcvov Qv Kjvb msN I 47bs wPvcvov miKvix cv_wgK we`vjqi wkv_xiv| Gmgq Av`vjbKvix`i mv_ KvUvjxcvov cmKve I RvMiYx msv GKvZZv cKvk Ki alKi kvwi `vex Rvbvq|

enwZevi KvUvjxcvov-cqmvinvU moKi gbmvevox evmv mKvj _K `ycyi ch nvZ nvZ ai gvbeeb Kgm~wP cvjb Kiv nq| Gmgq alKK Mvii `vexZ wewfb aibi jLv cvKvW c`kb Ki gvbeebKvixiv| G mgq mvsevw`K GBPGg gn`x nvmvbvZ, iZb mb KsKb, RvMiYx msvi Awbj P` ivq, wfwc Payix mwjg Avn` QvUb, wPvcvov Qv KjvY msNi meyR wgqv, ZvnvyZ wgqv, Qvx dvZgv Lvbg, ebv Lvbg cgyL ee ivLb| eviv alK ivqnvbK Mvi Ki `vgyjK kvwi `vwe Rvbvq|


 
pag