AmaderShomoy.comhome


Puv`cyi 5Zjv _K co kwgKi gZz


gv. Ave`yj Kv`i, Pvu`cyi : Pvu`cyi knii PvqvigvbNvU GjvKvq wbgvYvaxb 5 Zjv feb _K co Ggivb nvmb (50) bvgi GK wbgvY kwgK gviv MQ| G mgq AvnZ nqQ LvKb wgqv (35) bvgi Aviv GKRb| enwZevi `ycyi 1 Uvi w`K G `yNUbv NU| Ggivb PuvcvBbveveM Rjvi UvUvcvov Mvgi| AvnZ LvKb wgqv Puv`cyi kniZjx wRwU ivWi evwm`v| cZ`kxiv Rvbvb, knii PqvigvbNvU GjvKvi wRwU ivW gv. AvBqye Lvbi wbgvYvaxb feb 4 Rb kwgK cvvii KvR KiwQj| `ycyi w`K cv dmK Ggivb co hvq| Puv`cyi gWj _vbvi fvicv KgKZv (Iwm) gvnveye gvk` NUbvi mZZv wbwZ KiQb|


 
pag