AmaderShomoy.comhome


cjvkevoxZ ZvRv 9wU KKUj Dvi


Qv`Kzj Bmjvg iej, MvBevv : MvBevvi cjvkevwo DcRjv m`ii wMwiavixcyi Mvg _K 9 wU ZvRv KKUj Dvi KiQ ive m`miv| eyaevi ivZ 9Uvi w`K G KKUjjv Dvi Kiv nq| cZ`kxiv I RqcyinvU ive-5 Kvi mnKvix cwiPvjK (GwW) Avkivd Rvbvb, iscyi-XvKv gnvmoK msjM DcRjv ^QvmeKjxM mfvcwZ Zwn`yj Bmjvg gۇji evwoi cvk _K KKUjjv Dvi Kiv nq| ci cvwbZ Wzweq Gjv wbwq Kiv nq| wZwb AviI Rvbvb, niZvj bvkKZvi Dχk RvgvqvZ-wkweiKgxiv KKUjjv gRy` KiwQj ej aviYv Kiv nqQ| G evcvi _vbvi Iwmi m gvevBj hvMvhvMi Pv Kij wZwb gvevBj wiwmf Kibwb|


 
pag